Detailplaneeringute avalikustamised

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


27. veebruar -28. märts 2017
Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1178 m2, mis hõlmab Tallinna mnt 59 kinnistut. Kinnistu on hoonestatud tänavapoolsel krundipiiril paikneva väikesemahulise 1 + katusekorrusega elamuhoonega ja tänavajoonest taandes paikneva suurema elamu ja ärihoonega.

Planeeringuga Tallinna mnt 59 krundi piire ei muudeta. Pärnu linna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve planeeringualal on väikeelamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks 50-55% pereelamumaa ja 45-50% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ning kontori- ja büroohoone maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa ja ärimaa.

Krundile on kavandatud kaks hoonestusala. Planeeritud suurim täisehitatus on 41% krundi pinnast. Kehtiva üldplaneeringu kohane suurim lubatud täisehituseprotsent antud krundile on 30%. Tegemist on kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga krundile lubatud suurima täisehitatuse osas. Kavandatav suurim ehitisealune pind on krundil kokku 488 m2.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon


27. veebruar -28. märts 2017
Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1119 m2, mis hõlmab Riia mnt 26 kinnistut. Riia mnt 26 krunt on hoonestatud ühekorruselise ärihoonega ja sellega liituva õuepoolse abihoonega.
Planeeringuga Riia mnt 26 krundi piire ei muudeta. Pärnu linna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve planeeringualal on väikeelamumaa, tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ja kontori- ja büroohoone maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Krundile on kavandatud üks hoonestusala, millest tänavapoolse osa moodustaks olemasolev ja ühekorruseline hoone. Krundi sügavusse, 13m kaugusele tänavapoolsest krundipiirist, antakse võimalus ehitada 2-korruseline täiendav hoonemaht kõrgusega kuni 10,0m olemasolevast maapinnast. Olemasoleva hoone põhjapoolne väheväärtuslik amortiseerunud laoruumide osa on lubatud lammutada. Lubatud on ühe maa-aluse korruse ehitus. Krundi kavandatav täisehitatus on 53,4%, kavandatav suurim ehitisealune pind on 597 m2.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon
DP situatsiooniskeem


27. veebruar -28. märts 2017
Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1177 m2, mis hõlmab Karusselli tn 109 kinnistut. Planeeringuga hoonete suurim lubatud arv krundile on kolm hoonet. Krundi täisehituse protsent on 30% krundi pinnast. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu kohasele väikeelamumaa juhtotstarbele. Detailplaneering teeb ettepaneku rajada kinnistule kaks pereelamut, mis tingib üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Samas teeb detailplaneering ettepaneku suurendada üldplaneeringuga määratud 25%-list krundi maksimaalset täisehitust 5% võrra. Kuna kinnistu omanikud vajavad suuremat elamispinda, siis otsustati krundile püstitada teine elamu ja suurendada krundi täisehitatust. Elamud ahjuküttega ning krundil on ka aiamaa, mistõttu on vajalik ka kõrvalhoone olemasolu (puu- ja tööriistakuur).

DP seletuskiri
DP illustreeriv joonis
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
Päikese liikumine (video)


9.-23. veebruar 2017 
Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala moodustab 2004 m² suurune Pärnu kesklinnas asuv Kooli tn 59 kinnistu. Detailplaneeringuga nähakse ette jagada kinnistu kolmeks elamumaa krundiks.

750 m2 suurusele krundile Pos 1 lubatud suurim hoonete arv on kaks hoonet (põhihoone + abihoone) suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 225m2 . Põhihoone maksimaalne kõrgus on 8m ja abihoone 5m arvestatuna planeeritavast maapinnast, mis vastab olemasolevale maapinna kõrgusmärgile 4,24-4,53 m abs.

654 m2 suurusele krundile Pos 2 lubatud suurim hoonete arv on kaks hoonet (põhihoone + abihoone) suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 195m2 . Põhihoone maksimaalne kõrgus on 11m ja abihoone 3,5m arvestatuna planeeritavast maapinnast, mis vastab olemasolevale maapinna kõrgusmärgile 4,17-4,67 m abs.

600 m2 suurusele krundile Pos 3 lubatud suurim hoonete arv on kaks hoonet (põhihoone + abihoone) suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 180m2 . Põhihoone maksimaalne kõrgus on 9 m ja abihoone 5m arvestatuna planeeritavast maapinnast kõrgusega 4,65 m abs.

Kruntidele planeeritud põhihooned on kahekorruselised (põhikorrus+katusekorrus), samas on lubatud on ka maa-alune korrus. Abihooned nähakse ette ühekorruselistena.

Detailplaneeringuga määratakse kruntide kasutamise sihtotstarbeks 100% pereelamumaa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele 100% väikeelamumaa.
Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine(Pärnu Linnavalitsuse 16.01.2017 korraldus nr 24)


9.-23. veebruar 2017
Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala suurus on ca 39 624 m2, mis asub Ehitajate tee, Savi ja Kirsi tänavate vahelisel maa-alal ning hõlmab hoonestatud tootmismaa sihtotstarbega Savi tn 5 // 7 kinnistut.

Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks krundiks. Krundile Pos 1, suurusega 22 268 m2 , on lubatud suurim hoonete arv 4 hoonet, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 8017 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on 12,0 m arvestatuna planeeritud maapinnast 8,60 m. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust. Krundile Pos 2, suurusega 17 351 m2, on lubatud suurim hoonete arv 2 hoonet, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 5899 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on 15,0 m arvestatuna planeeritud maapinnast 8,60 m. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust.

Detailplaneeringuga määratakse mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks 60-80% - toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa ning 20-40% tootmishoone maa, laohoone maa, hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele 60-80% ärimaa ja 20-40% tootmismaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 16.01.2017 korraldus nr 25)


26. jaanuarist kuni 7. veebruarini 2017
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

8. veebruaril 2017 kell 16.00
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP asukohaskeem
DP liiklusskeem
DP linnaehituslik analüüs
DP tehnovõrkude koondplaan
DP tugiplaan


16.-24. jaanuarini 2017
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

25. jaanuaril 2017 kell 16.00
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 

DP seletuskiri (30.09.16)
DP põhijoonis (30.09.16)
DP illustreeriv joonis (30.09.16)


Detailplaneeringu varasem eskiislahendust tutvustav väljapanek toimus 4.-13. jaanuarini 2016
DP seletuskiri (21.11.15)
DP põhijoonis (21.10.15)
DP illustreeriv joonis (21.10.15)
DP situatsiooniskeem (21.10.15)


 

09.-23. jaanuar 2017
Betooni 2 ja 4 ning Savi 14b kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala moodustavad Betooni 2 kinnistu suurusega 5929 m2, Betooni 4 kinnistu suurusega 3012 m2² ja Savi 14b kinnistu suurusega 4535 m2.

Detailplaneering teeb ettepaneku Betooni 2 ja Savi 14 b kinnistute liitmiseks ja ühe 10464 m2²suuruse krundi moodustamiseks. Betooni 4 kinnistu piire ei muudeta. Liitmise tulemusel moodustatavale krundile (Pos1) on kavandatud üks hoonestusala, millele on lubatud ehitada kuni 3 hoonet. Hoonete maksimaalne ehitisealune pindala on 5700 m2 maa peal ja 100 m2 maa all. Hoonete suurim lubatud sügavus on 3 m ja kõrgus on 14 m. Lubatud korruse-lisus on 1 korrus maa all ja 2 korrust maa peal.

Betooni 4 kinnistule on määratud üks hoonestusala, millele on lubatud ehitada kuni 2 hoonet. Maa-alla ehitamist ei ole ette nähtud. Hoonete maksimaalne ehitisealune pindala on 1450 m2. Lubatud on rajada kuni 14 m kõrgused ja kuni 2-korruselised hooned. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks määratakse 70-100% tootmishoone maa ja laohoone maa ning 0-30% büroohoone maa ja kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa. Planeeringualal ei ole kemikaaliseaduse mõistes ohtliku ega suurõnnetuse ohuga ettevõtte rajamine lubatud. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Betooni tn 2 ja 4 ning Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 12.12.2016 korraldus nr 681)
Betooni 2 ja 4 ning Savi 14b kinnistute detailplaneeringu menetlusleht
Betooni 2 ja 4 ning Savi 14b kinnistute detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel


28. november – 28. detsember 2016
Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu suurusega 1366 m² asub Raeküla elamupiirkonnas, Riia mnt, Kännu, Männiku ja Nõmme tänavate vahelises kvartalis. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule lisaks olemasolevale elamule teise elamu ja vajalike abihoonete planeerimine. Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut kavandades krundile kaks eluhoonet.

Krundile võib püstitada kokku 5 hoonet, millest üks on ajalooline põhielamu, üks planeeritud hoovielamu ja kolm abihooned. Hoonete suurim lubatud maapealne ehitisealune pindala on 273 m². Hoonete suurim lubatud maa-alune ehitisealune pindala on 200 m².

Hoonestusalal HA-1 on ajaloolise elamu suurim lubatud kõrgus 8 m arvestatuna keskmisest planeeritud maapinnast, hoonestusalale HA-2 on määratud 7,5 m. Abihoonete, hoonestusalal HA-3 paiknevate hoonete, suurimaks lubatud kõrguseks on määratud 4,5 m või kui hoone rajatakse krundipiirile siis on kõrguseks 3,5 m. Hoonestuse ümbruse keskmine planeeritud maapind on +5.40abs. Hoonestuse suurim lubatud korruselisus on piiratud elamute puhul kahe maapealse (põhikorrus + katusekorrus) ja ühe maa-aluse korrusega ning abihooned on ühe maapealse korrusega ja ühe maa-aluse korrusega (kelder).

Riia mnt 225 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine(Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 otsus nr 90)


28. november – 28. detsember 2016
Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala asub Pärnu kesklinnas, Liiva tänava ja Riia mnt nurgal ning hõlmab Riia mnt 71 // 73 kinnistut suurusega 2935 m². Planeeringuga nähakse ette lammutada amortiseerunud abihooned. Krundile võib edaspidi püstitada kokku 4 hoonet, olemasolev elamu säilitatakse olemasolevas ajaloolises mahus. Hoonete suurim lubatud nii maapealne kui ka maa-alune ehitisealune pindala on 1355 m², mis moodustab täisehituseks 46% krundi pinnast. Krundile on planeeritud 2 omavahel ühendatud hoonestusala.

Hoonestuse suurim lubatud kõrgus on 11 m arvestatuna keskmisest planeeritud maapinnast ja korruselisus on kolm maapealset korrust (kolmas korrus on katusekorrus) ning lubatud on üks maa-alune korrus. Riia mnt ja Liiva tänava nurgale, hoonestusalas HA-1, on lubatud kõrgema aktsendi kavandamine, mille maksimaalne lubatud kõrgus on 12,5 m ja korruselisus on kolm maapealset täiskorrust. Hoonestusalal HA-2 on maksimaalne hoone kõrgus 8 m planeeritavast maapinnast. Krundile võib kavandada kuni 2 kõrvalhoonet, mille maksimaalne kõrgus on 5 m. 

Krundi pinnast haljastatakse 30%. Katastrijärgne maakasutussihtotstarve Riia mnt 71 // 73 kinnistul on 80% elamumaa / 20% ärimaa. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut.

Riia mnt 71 // 73 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 75-100% korterelamumaa ja 0–25% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, 0–25% majutushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 75-100% korruselamumaa ja 0–25% ärimaa.

Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 otsus nr 89)


17. oktoobrist kuni 14. novembrini 2016
Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala suurus on 15 967 m², sealhulgas on 9671 m² suurune Rääma tn 27 kinnistu ja Paremkalda kallasrada L6 kinnistu suurusega 873 m². Detailplaneeringu ala asub Pärnu jõe paremal kaldal, Rääma tn ja Pärnu jõe vahelisel alal. Planeeringu eesmärgiks on näha ette võimalused sõudekompleksi välja arendamiseks, sh planeerida ohutu sildumine.

Krundile K1, suurusega 9671 m², lubatud maksimaalne hoonete arv on 3 eraldiseisvat hoonet (ellingud, spordihoone (sõudeklubi), sealhulgas kohtunike torn, paadihooldustöökoda). Hoonete maksimaalne ehitisealune pindala on 3868 m2. Suurim lubatud kõrgus ellingutel on 9,0 m, sõudeklubi hoonel 9,0 m, kohtunike tornil 12,0 m ja töökojal 9,0 m arvestatuna hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Sõudeklubi hoonet ümbritseva planeeritava maapinna kõrguseks loetakse 4,50 abs. Maapealne korruselisus on kaks korrust spordihoonel, ellingud ja paadihooldustöökoda on ühekorruselised ning kohtunike torn on kolme korruseline.

Krundi K1 üldplaneeringu järgne maakasutuse juhtotstarve on 70-100% ühiskondlike hoonete maa ja 0-30% ärimaa.

Krunt K2, suurusega 873 m², moodustatakse Rääma tn 27 kinnistu ja Pärnu jõe vahelisele paremkalda alale. Krundile võib püstitada kallasraja funktsioneerimiseks ja hoolduseks vajalikud rajatised. Krundi K2 kasutamise sihtotstarbeks on määratud spordirajatiste maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele üldmaa.

Pärnu linna üldplaneeringuga on planeeringualal, laiemalt Pärnu jõe kaldapealsel lõigul kehtestatud 50m ulatusega ehituskeeluvöönd. Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringuga nähakse ette kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu muutmist veekogu kalda ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Ehituskeeluvööndit nähakse ette vähendada Pärnu jõe tavalisest veepiirist osaliselt 18,5 ja osaliselt 3 meetrini eesmärgiga sõudebaasi arendamiseks vajalike ehitiste väljaehitamiseks vajalikus ulatuses.

Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine (15.09.2016 otsus nr 79)


19. septembril 2016 kell 16.00 
Suur-Sepa 8b kinnistu detailplaneeringu väljapaneku tulemuste arutelu
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks vastuväidetega avaldus

Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30. märts - 13. aprill 2016
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada olemasolev hoonestamata 2205 m2 suurune Suur-Sepa tn 8b kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Jagamise teel moodustatavale 1132 m2 suurusega krundile võib püstitada kaks hoonet (ühepereelamu ja kõrvalhoone) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 283 m2. Teisele krundile, suurusega 1073 m2, võib püstitada ühe hoone, milleks on ühepereelamu, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 268 m2.

Ühepereelamute lubatud suurim kõrgus arvestatuna ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest on 8,5m, korruselisus on piiratud kahe maapealse korrusega. Maa-alust korrust ette ei nähta. Ühekorruselise kõrvalhoone kõrguseks on määratud 5,5m arvestatuna ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest. Kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Detailplaneering on koostatud vastavuses kehtestatud Pärnu linna üldplaneeringuga.

Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsus nr 17)
Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu liikluse mõjuhinnang


 

19. mai - 16. juuni 2016
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute dp avalik väljapanek

Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas Suur-Jõe tänava, 1. Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. Üldplaneeringuga on ette nähtud väikeelamumaa krundi soovituslikuks suuruseks minimaalselt 600 m2 ja maksimaalselt 1500 m2. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Planeeringuga kavandatakse moodustatavale krundile rajada kolm hoonet (põhihoone ja 2 kõrvalhoonet) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 609 m2, mis moodustab täisehituseks 20% krundi pinnast. Põhihoone lubatud suurim kõrgus kuni 9,0 m ja kõrvalhoonete suurim lubatud kõrgus on 6,5m arvestades ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest 2,15m abs. Põhihoone maksimaalne korruselisus on kaks maapealset korrust (põhi- ja katusekorrus), lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhooned on lubatud ehitada ühekorruselistena, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.04.2016 otsus nr 39)


23. märts - 17. aprill 2015
Suur-Jõe tn 65 ja 65y kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Pärnu Linnavalitsuse 16. juuni 2014 korraldusega nr 302 algatati Suur-Jõe tn 65 ja 65y kinnistute detailplaneeringu koostamine ülesandega suurendada krundile määratud ehitusõigust nii, et olemasolevale 3-korruselisele hoonele oleks võimalik ehitada lisakorrus. Eesmärk on selgitada välja krundile rakendatavad hoonestustingimused, arendada piirkonda ja luua paremad tingimused äritegevuse laiendamiseks.

Detailplaneeringu ala suuruseks on 1298 m², mis asub Pärnus Papiniidu ettevõtluspiirkonnas, Riia mnt, Mere ja Suur-Jõe tänavate vahelises piirkonnas ning hõlmab hoonestatud Suur-Jõe tn 65 ja hoonestamata Suur-Jõe tn 65y kinnistut. Suur-Jõe tn 65 kinnistul asub kolmekorruseline ärihoone, mis on kasutusel kaubandushoone ning kontorihoonena.

Alal kehtib Pärnu Linnavolikogu 19.02.2009 otsusega nr 14 kehtestatud Suur-Jõe tn 65 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering. Kehtestatud detailplaneeringuga on ette nähtud mõlemad kinnistud liita ja krundile on määratud ärimaa juhtotstarve. Katastrijärgne maakasutussihtotstarve nii Suur-Jõe tn 65 kinnistul kui ka Suur-Jõe tn 65y kinnistul on 100% tootmismaa (002; T).

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 65 ja Suur-Jõe tn 65y kruntide maakasutuse sihtotstarbeks määratud ärimaa juhtfunktsioon (juhtotstarve), mida planeeringuga ei ole kavas muuta. Detailplaneeringuga määratakse kindlaks planeeringualale rakendatav ehitusõigus hoone rekonstrueerimiseks, määratakse linnaehituslikud tingimused, arhitektuursed nõuded ja haljastus ning heakord.

Suur-Jõe tn 65 ja 65y kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu LInnavalitsuse 23.02.2015 korraldus nr 128


15. veebruar - 1. märts 2016
Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav ala asub Pärnu Papiniidu ettevõtluspiirkonnas. Detailplaneeringuala moodustab 17795 m2 suurune Energia tn 7 kinnistu, mis jagatakse neljaks krundiks. 8204 m2 suurune krunt Pos 1, millele jääb olemasolev Papiniidu 110/35/10 kV alajaam. Krundi ehitusõigus võimaldab alajaama rekonstrueerida, laiendada. Krundi Pos 1 maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa.

Krunt Pos 3 suurusega 1648 m2 on hoonestatud energeetikaettevõtte hoonega. Krundile võib kokku ehitada 2 hoonet lubatud maksimaalse ehitisealuse pindalaga 600 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 16,0 m arvestatuna planeeritud maapinna kõrgusest. Krundi Pos 3 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa ja osaliselt ärimaa funktsioon.

6292 m2 suurusega krundile Pos 4 võib ehitada 4 hoonet lubatud maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2200 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 16,0 m arvestatuna planeeritud maapinna kõrgusest. Krundi Pos 4 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa.

1648 m2 suurune krunt Pos 2 on moodustatud Energia tupiktänava jätkuna ja lõpetusena. Krundi Pos 2 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud transpordimaa.

Planeeritava ala arendus ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.

Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 25. jaanuari 2016 korraldus nr 70)


25. jaanuar - 22. veebruar 2016
Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu suurusega 45 886 m² asub Tammistes, Pärnu linna ja Sauga valla piiri mail. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud raudteemaa. Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringu muutmise ettepanek näha planeeringualale ette tootmismaa, ärimaa ja transpordimaa juhtotstarbed.

Planeeringuala jagatakse kokku 10 positsiooninumbriga (Pos 1 - 10) krundiks, millest kuus krunti on tootmishoone maa / büroohoone maa kasutamise sihtotstarbega krundid, millede suurused jäävad vahemikku 3446 m2 kuni 8133 m2. 5907 m2 suurusele krundile on määratud tootmishoone maa / büroohoone maa / raudteemaa kasutamise sihtotstarve. Piirkonda on kavandatud veel vee tootmise ja jaotamise ehitise maa kasutamise sihtotstarbega krunt ning kaks tee- ja tänavamaa krunti.

Kruntidele määratud täisehitusprotsendid jäävad vahemikku suurustes 12% kuni 33%.

Hoonete suurim lubatud arv erinevatel kruntidel jääb vahemikku 1 kuni 4 hoonet. Planeeringuala hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on vahemikus 4 m kuni 12 meetrini arvestatuna krundi planeeritud keskmisest maapinnast. Planeeringuala suurim maapealne korruselisus on kuni kaks korrust.

Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 17. detsembri 2015 otsus nr 90)


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee