Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


6. veebruar kuni 7. märts 2018 
Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnus Ülejõel, linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa tn 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Planeeringu alas olevate kinnistute piire ei muudeta. Detailplaneeringuga soovitakse arendada peamiselt autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa sihtotstarvet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2 ja Pesa tn 4 krundile on kavandatud samuti kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 808 m2.. Mõlema krundi hoonete suurim lubatud kõrgus on 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


Detailplaneering arvamuste avaldamiseks

DP seletuskiri
DP illustratsioon
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP tehnovõrkude joonis
DP situatsiooniskeem
DP arhitektuursed nõuded
DP liikluse ja heakorra joonis
DP vertikaalplaneering

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 04.09-03.10.2017


26. jaanuarist kuni 26. veebruarini
Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanekPlaneeritava ala suurus on 5125 m2, mis asub Pärnus Räämal. Planeeringuala haarab tervikuna Kiige tn 7b ja Tulika tn 10 kinnistuid, tänavate alad on haaratud osaliselt. Hoonestatud on vaid Tulika tn 10, kus asub ühepereelamu. Planeeringu koostamise eesmärk on Tulika tn 7, Kaevu tn 62 ja Kiige tn 9 kruntidega külgnev transpordimaa kinnistu osa ümber kruntida, kavandades piirkonda väikeelamumaa maakasutuse juhtotstarvet.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut määrates üldmaa ja trans-pordimaa juhtfunktsiooni asemele väikeelamumaa. Planeeringuga moodus-tatakse alale neli kaksikelamu maa ning kaks tee ja tänava maa kasutusega krunti. Täiendavalt on korrigeeritud Tulika tn 10 krundi piire. Kaksikelamumaa kruntide suurused on kavandatud vahemikku 640-852 m2, igale võib rajada ühe hoone. Kruntidele lubatud täisehituse protsent on vahemikus 24-30%, lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust (hoonete maksimaalne kõrgus 7m). Planeeritud elamukrundi pinnast tuleb haljastada vähemalt 30 %. Sõidukite parkimine korraldatakse oma kruntide piires.

DP seletuskiri
DP eskiis
DP KSH eelhinnang
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP 3D joonis


26. jaanuarist kuni 26. veebruarini
Rähni 13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek


Rähni tn 13 kinnistu, suurusega 1262 m2, asub Pärnus Riia maanteest mere pool Rähni ja Kooli tänava nurgal. Planeeringu alal paiknevad puitkonstruktsioonis elamud ja kuurid, mis ei ole kasutuses. Suurim hoone on põlenud. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Rähni tn 13 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa.

Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 500m2, hoonete maksimaalne kõrgus on 11 m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Arvestuslik olemasoleva maapinna kõrgus =5,0-5,20 m abs.h. Suurim maapealne korruselisus on kolm korrust (kaks põhikorrust ja katusekorrus), lubatud on maa-alune korrus. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situstaisooniskeem
DP tugiplaan
DP KSH eelhinnang
DP linnaehituslik analüüs
3D-joonis 1
3D-joonis 2
3D-joonis 3


22. jaanuarist kuni 19. veebruarini 2018
Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala moodustab 2400 m2 suurune Jaani tn 19 kinnistu, mis asub Pärnus Ülejõel, Voorimehe, Kadri, Uus-Sauga ja Jaani tänavate vahelises kvartalis. Detailplaneeringuga tehakse 2400 m2 suurusega kinnistu jagamise ettepanek kaheks elamumaa krundiks suurustega 785 m2 (K-1) ja 1381 m2 (K-2) ning üheks 234 m2 suurusega transpordimaa krundiks (K-3). Krundi K-1 hoonestusalale on planeeritud maksimaalselt kaks hoonet (elamu ja selle laiendus ning abihoone) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 235 m2, krundi täisehituseks on 30% krundi pinnast.

Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja abihoone kõrgus on 6,0 m planeeritud maapinnast. Krundile K-2 on kavandatud kolm hoonet (elamu ja kuni kaks abihoonet) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 345 m2, krundi täisehituseks on 25% krundi pinnast. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,0 m ja abihoonete kõrgus on 3,5 m planeeritud maapinnast.

Kruntide K-1 ja K-2 hoonestust ümbritseva maapinna keskmiseks planeeritavaks kõrguseks on arvestatud 4.90 - 5.00 m abs. Hoonestuse suurim lubatud korruselisus elamute puhul on kaks maapealset korrust ja lubatud on maa-alune korrus maksimaalse sügavusega 2,5 m, abihooned nähakse ette ühe maapealse korrusega. Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut selles osas, et suurendatakse planeeritud krundi K-2 täisehituseprotsenti 20 protsendilt 25 protsendini.

Kruntide K-1 ja K-2 kasutamise sihtotstarbeks on määratud ühepereelamu maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Voorimehe põik tupiktänava pikendamise võimalusena kavandatakse planeeringualale tänavamaa krunt tähistusega K-3, mille kasutamise sihtotstarbeks määratakse tee ja tänava maa.

Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 otsus nr 37)


22. jaanuarist kuni 19. veebruarini 2018 
J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav ala suurusega ~9201 m² asub Pärnus Ülejõel, vahetult Tallinna mnt ja J. V. Jannseni tn ristmikul. Detailplaneeringuga nähakse ette piirkonna elanikke teenindava kaasaegse kaubanduskeskuse, apteegi ja perearstikeskuse rajamise võimalus. Planeeringualasse jääva Jannseni tn 7 kinnistul asuva Ülejõe sauna hoone ning selle tarindid on lubatud lammutada.

Planeeringuga on maa-ala kavandatud jagada kuueks krundiks: kaks transpordimaa krunti suurustega 911 m2 (Pos 1) ja 2788 m2 (Pos 2); kaks ärimaa krunti suurustega 753 m2 (Pos 3) ja 1402 m2 (Pos 6); üks äri-, elamu- ja/või ühiskondlike ehitiste maa krunt suurusega 3673 m2 (Pos 4); tootmismaa krunt suurusega 74 m2 (Pos 5). Krundile Pos 4 on kavandatud kahe- kuni nelja korruseline sega funktsioonidega kaubandus- ja eluhoone, mille kasutus on 65-85% ärihoone (Rimi kaubanduskeskus), 10-35% eluhoone (korterid) ja 0-5% ühiskondlik hoone (perearstikeskus ja sotsiaalhoolekande asutuse ruumid). Pos 4 krundile võib püstitada ühe hoone suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 1565 m2, hoonestuse suurim lubatud kõrgus on 15,5 m arvestatuna planeeritavast maapinnast.

Korruselisus on neli maapealset korrust, maa-alust korrust ette ei nähta. Krundil Pos 3 olev hoone on tänaseks päevaks rekonstrueeritud ning sellele on väljastatud kasutusluba. Kruntide Pos 5 ja Pos 6 krundipiire planeeringuga ei muudeta. Pos 5 krundil paikneb olemasolev alajaam ja krundil Pos 6 asub Neste automaattankla, mis säilib olemasoleval kujul koos hooldemajakesega.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse sihtotstarbeks määratud ärimaa, ühiskondlike hoonete ja transpordimaa juhtotstarve (juhtfunktsioon). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut kavandades piirkonda valdavalt ärimaa juhtfunktsiooni, millele lisandub osaliselt korruselamumaa, ühiskondlike hoonete maa, transpordimaa ja tootmismaa juhtfunktsioon.

J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsus nr 36)


18. detsembrist 2017 kuni 5. jaanuarini 2018 
Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala hõlmab 7616 m2 suurust Killustiku tn 2 kinnistut, mis asub Pärnus Räämal, Niidu tööstuspiirkonnas. Detailplaneeringuga jagatakse Killustiku tn 2 kinnistu kaheks krundiks suurustega 3433 m2 (Pos 1) ja 4183 m2 (Pos 2 ). Krundile Pos 1 on lubatud suurim hoonete arv 3 hoonet, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 1710 m2. Krundile Pos 2 on lubatud suurim hoonete arv 3 hoonet, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 2250 m2 . Mõlema krundi hoonete maksimaalne kõrgus on 16,0 m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Kruntide hoonestuse suurim lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust.

Detailplaneeringuga määratakse mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks 0-100% - kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa või väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa, mis vastavad Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Planeeritava ala arendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi, et välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse osas. Pärast huvitatud isikute seisukohtade selgumist on võimalik, et järgnevates planeerimismenetluse etappides võib linnavalitsuse kaalutlusotsuste tulemusel planeeringulahendus muutuda, sest planeerimismenetluse eesmärk on tagada võimalikult paljusid osapooli rahuldava lahenduse leidmine planeeringu kehtestamise hetkeks.

Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse korraldus 27.11.2017 nr 33)


15. detsember 2017 kuni 16. jaanuar 2018
Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnus rannarajoonis Kuuse, Papli , Side ja Ranna pst vahelises kvartalis ja hõlmab 3933 m2 suurusega Kuuse tn 4 kinnistut. Planeeringuala paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal reg nr 27007 ning jääb mere võimaliku üleujutuse tsooni.

Kehtiv üldplaneering näeb Kuuse tn 4 kinnistule ette ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsiooni. Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida Kuuse tn 4 kinnistule mitmefunktsioonilise hoone tarbeks uus maakasutuse sihtotstarve, mis võimaldab olemasoleva hoone asemele ehitada uue hoone või olemasolevale hoonele teostada ümber- või juurdeehitused. Krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse korterelamumaa, majutushoonete maa ning kaubandus, toitlustus- ja teenindusettevõtte maa sihtotstarvet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine osaliselt ärimaaks ja korruselamumaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneering Kuuse tn 4 kinnistu jagamise ettepanekut ei esita. Krundile kavandatakse kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 770 m2 (ehitisealune suletud brutopind). Nähakse ette täiendav 100 m2 ehitise avatud brutopinnale, mille hulka kuuluvad rõdud, varikatused üle 1 m2 ja terrassid. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 11 m kolmekordsel osal ja 9 m kahekordsel osal. Kahekordne hooneosa moodustab vähemalt 25 % ehitisealusest pinnast. Kinnistu haljastamisel säilitatakse pargilik miljöö. Parkimine lahendatakse oma kinnistu piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneering arvamuste avaldamiseks

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis
DP situatsiooniskeem


Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneering arvamuste avaldamiseks

DP seletuskiri 
DP illustreeriv joonis
DP tugijoonis
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
Päikese liikumine (video)


8. detsember 2017 kuni 10. jaanuar 2018 
Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Riia maantee ja jõe vahelises piirkonnas Suur-Jõe tänava ääres ning hõlmab 793 m² suurust Suur-Jõe tn 13 kinnistut. Krundil paikneb 582 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga tootmishoone. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 13 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud tootmismaa.

Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa, mis vastavad kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Suur-Jõe tn 13 kinnistu piire ei muudeta.

Planeeringuga on krundile ette nähtud üks hoone suurima ehitisealuse pindalaga 582m2 ja hoone maksimaalse kõrgusega 15 m olemasolevast maapinnast. Lubatud korruselisus on kolm korrust. Hoone rekonstrueerimisel on oluline rõhk olemasoleva hoone sobitamisel miljöösse

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


8. detsember 2017 kuni 10. jaanuar 2018
Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raba tn 18 kinnistu, suurusega 1825 m2, asub Hariduse, Lille, Raba ja Rohu tänavate vahelises kvartalis. Krunt on hoonestamata. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Raba tn 18 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks 0-30% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning 70-100% majutushoone maa, büroohoone maa, mis vastavad kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Planeeritava Raba tn 18 kinnistu piire ei muudeta ja kinnistut ei jagata. Planeeringuga on hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete suurim ehitisealune pind kokku on 600m2, hoonete suurim lubatud kõrgus on 9,5 m, lubatud korruselisus on kolm korrust. Juurdepääsud Raba tn 18 kinnistule on planeeritud Raba ja Lille tänavalt.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP tugiplaan
DP illustreeriv joonis


9. novembril 2017 kell 16.00
Lubja 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
Detailplaneeringu väljapaneku  ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus

Avalik väljapanek toimus 29. mai kuni 12. juuni 2017
Planeeringuga hõlmatud hoonestamata 2643 m2 suurune Lubja 60 ja 2192m2 suurune Lubja 62 kinnistu paiknevad Ülejõel Lubja tänava ääres. Lubja 60 krundile võib rajada ühe hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 900 m2 ja Lubja 62 krundile võib rajada ühe hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 600 m2.

Mõlemale krundile rajatavate hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 12,0 m arvestatuna hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinna kõrgusest (5.70–6.10 m abs). Lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust, maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Lubja 60 korterelamusse on kavandatud 20 ja Lubja 62 korterelamusse on kavandatud 10 korterit. Kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneering on koostatud vastavuses kehtestatud Pärnu linna üldplaneeringuga.

Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 24.04.2017 korraldus nr 211)


9. novembrist kuni 8. detsembrini 2017
Pärnus Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnus Räämal, Niidu ettevõtluspiirkonnas, hõlmates tervikuna Raba tn 34 kinnistut pindalaga 344 503 m², mille maakasutuse sihtotstarve on jäätmehoidla maa 100% (üldplaneeringu järgne juhtotstarve üldmaa). Tegemist on endise Rääma prügilaga, mis on nõuetekohaselt suletud ja ladestatud jäätmed on kaetud kattekihtidega.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja võimalused Raba tn 34 kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks. Elektrienergiat kavatsetakse tootma hakata peamiselt elektrivõrku ja väiksemas osas tootja tarbeks. Päikesepaneelid paigaldatakse konserveeritud prügimäe horisontaalpindadele ja ka laugjatele nõlvadele, ridade kaupa, risti lõunasuunaga. Krundile lubatud suurim rajatiste ehitisealune pind on 77 500 m2 ja rajatiste maksimaalne kõrgus on 6m. Lubatud on rajada üks hoone, milleks on alajaam, ehitisealuse pinnaga 500 m2 ja maksimaalse kõrgusega 5m.

Lubatud rajatised on tootmise ja jaotamise ehitised (päikesepaneelid, inverterid jm jaama ehitamiseks vajalik tehnoloogia); teenindusala (kõvakattega väljak); tehnovõrgud. Krundi kasutamise sihtotstarbeks määratakse elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa/soojusenergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, mis vastab üldplaneeringu juhtotstarbele tootmismaa. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine üldmaast tootmismaaks toob detailplaneeringuga kaasa üldplaneeringu muutmise ettepaneku.

DP seletuskiri
DP (olemasolev)
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP lisad
DP 3D-joonis 1
DP 3D-joonis 2


25. septembril 2017 kell 16.00
Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu
Detailplaneeringu avalik väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta planeeringuala naaberkinnistu omanike poolt esitatud  avaldus.

Arutelu alusel korrigeeritud detailplaneeringu materjalid
DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP põhijoonise väljavõte
DP tugijoonis
DP tehovõrkude joonis
DP kruntide moodustamine

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20. juuli kuni 17. august 2017
Detailplaneeringuala suurusega ca 8,9 ha asub Räämal, külgnedes Ehitajate teega. Pärnu Muuseum soovib rajada piirkonda vabaõhumuuseumi kompleksi, kus konserveeritakse, restaureeritakse ja eksponeeritakse hooneid (elamuid), mida kunagi on kasutatud eeskätt tööliste majutamiseks – Vaeste‑Patuste alev.

Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala jagada seitsmeks krundiks: Ehitajate teega paralleelsele kergliiklusteele moodustatakse olemasolevast väiksem transpordimaa krunt Pos.1 suurusega 9143 m2; Vabaõhumuuseumile moodustatakse kolm krunti – kaks vabaõhumuuseumimaa krunti Pos.2 suurusega 36 037 m2 ja Pos.3 suurusega 36 349 m2 ning muuseumi teenindamiseks kavandatav ärimaa krunt Pos.5 suurusega 600 m2; Krunt Pos.4 suurusega 4988 m2 moodustatakse Niidu ojale ja selle kaldal paiknevale kergliiklusteele (haljasala maa); Krunt Pos.6 suurusega 1892 m2 moodustatakse juurdepääsuks Rohu tn 156 a ridaelamu krundile; Krunt Pos.7 suurusega 40 m2 moodustatakse taristu teenindamiseks.

Ühele kruntidest Pos.2 või Pos.3 on kavandatud kõrgehitisena ilmaratas, kõrgusega kuni 35 m olemasolevast maapinnast. Muuseumialale on lubatud rajada vagonettide rada. Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarveteks on määratud kergliiklusteemaa, vabaõhumuuseumi maa, haljasala maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, juurdepääsuteemaa, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, mis vastavad üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa, ühiskondlike hoonete maa, üldmaa, ärimaa ja tootmismaa. Planeeritava ala tegevus on suunatud muusemile, millest peab lähtuma ka alale planeeritud ärimaa kasutamine.

Pärnu linna üldplaneering näeb alale ette põhiliselt väikeelamu-ja korruselamumaa juhtotstarvet. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut.

Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 otsus nr 55)


7. augustist kuni 4. septembrini 2017  
Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu avalik väljapanek

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu koostamine algatati reisijaid teenindava jaamahoone rajamiseks ning raudtee maa-ala ulatuse täpsustamiseks koos selleks vajaliku taristu, ehitiste ja otstarvetega. Planeeringuala suuruseks on ca 17 ha, mis asub Papiniidu ettevõtluspiirkonnas Pärnu jõe vasakkaldal, külgnedes Liivi tee ehk Via Balticaga.

Rail Baltic on rahvusvaheline raudteeühendus tavarööpmelaiusel 1435 mm, mis tagab rongide liikumiskiiruse kuni 240 km/h ning annab võimaluse mugavalt ja kiirelt reisida läbi Läti ja Leedu ning sealt edasi Kesk-Euroopasse. Pärnu reisijate raudteejaam on Rail Baltic reisijateveo vahejaam, millega integreeritakse riigisiseste 1520 mm rööpmelaiusega reisijateveo liini(de) Pärnu lõppjaam ja Pärnu linna poolt kavandatav reisiterminal.

Üldplaneeringu kohased maakasutuse juhtotstarbed planeeringualal on väikeelamumaa, üldmaa, raudteemaa, transpordimaa. Planeeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks, uute juhtotstarvetena nähakse ette ärimaad ja üldmaad ning transpordimaad, mille valdavaks alaliigiks on raudteemaa. Planeeringuala kruntimisel on lähtutud kavandatavatest kasutusfunktsioonidest ja seda kirjeldab detailplaneeringu kruntimise joonis P-6 koos maakasutuse tabeliga.

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama reisiterminali aluseks on arhitektuurikonkursi võidutöö kavand Water Strider. Jaamahoone on kujundatud piklikuna ning perrooni kohale tõstetuna, mis ühendub ümbritsevaga avarate galeriisildade abil. Maapinnast tõstetud maht töötab ühtlasi nii hoonena kui ka perrooni katva katusena. Hoonestuse suurim lubatud absoluutkõrgus/suhteline kõrgus maapinnast on 28.0 m/18.0 m; suurim lubatud korruselisus maapeal/maa all on 3/0.

Lisaväärtusena on planeeringuala jõepoolsele osale kavandatud ärihooned, mis on paigutatud risti jõega avades nii vaateid jõele ja vastupidi, millede hoonestus on liigendatud kolmeks eri majadena mõjuvaks põhimahuks ning neid ühendavaks ühekorruseliseks galerii-hoonestuseks. Hoonestuse suurim lubatud absoluutkõrgus/suhteline kõrgus maapinnast on 20.0 m/14.5 m; suurim lubatud korruselisus maapeal/maa all on 4/1. Kruntidele kavandatud ehitusõigus ja detailsemad ehituslikud ning arhitektuursed nõuded on esitatud nii planeeringu seletuskirjas, kui põhijoonisel P-4.

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid: mõju pinnasele, taimkattele, maastikuilmele, Pärnu jõele ja nahkhiirtele; sotsiaalset mõju; mürast ja vibratsioonist tekkivat mõju, õnnetusohtlikkust; liikluskorralduse muudatusega kaasnevat mõju. Eelhinnangu järeldustest lähtuvalt puudub vajadus algatada Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu KSH eelhinnang
Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 nr 48)


26. juulist kuni 23. augustini 2017
Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 18,83 ha. Planeeritav ala asub Pärnu linnas, piirnedes Riia mnt, Lao tänava, Pärnu jõe ja Alevi kalmistuga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta alale varem planeeritud krundistruktuuri eesmärgiga võimendada piirkonna olemasolevat kvaliteeti ja selle läbi kujundada atraktiivne ja mitmekesine elukeskkond. Detailplaneeringuga jagatakse planeeringuala kokku 34 positsiooninumbriga krundiks.

Jõe äärde on kavandatud laiem avalik ruum, mis võimaldab rekreatsiooniala rikastavaid funktsioone. Sinna on kavandatud jõeäärne sildumisala teenindav ärihoone ning väikesed roheala teenindavad paviljonid, millede maksimaalseks korruselisuseks on kavandatud 2 korrust.

Elamute hoonefront on kavandatud kaarjalt jõe äärest veidi eemale. Sellele alale on planeeritud 3-5-korruselised nö nõlvamajad. Nõlvamajade taha on kavandatud kergliiklusele avatud avalik ala, mille lääneosasse on kavandatud lasteaed.

Suur-Jõe ja Tüürimehe tänavate äärde on kavandatud korterelamud, kus valdavaks hoonestuse kõrguseks on 3-5 korrust. Korterelamud on ette nähtud nii kõrguslikult kui fassaadilt liigendatuna. Suur-Jõe tänava sihile on kavandatud kuni 8-korruseline torn. Planeeringuala hõlmab ka Waldhofi parki, kus on ette nähtud säilitada olemasolev haljastus. Muudetud on jalakäiguteede võrgustikku, loomaks sujuvaid ja loogilisi ühendusi jõeni. Planeeritavate kruntide moodustamist ja suurusi käsitletakse detailplaneeringu põhijoonisel ja kruntimise joonisel.

Piirkonna kruntide kasutamise sihtotstarveteks on määratud korterelamumaa, haridus- ja lasteasutuse maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa, kontori- ja büroohoone maa, spordirajatise maa, haljasala maa, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste maa, tee ja tänava maa, kergliiklustee maa-ala, kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa. Käesolev planeering on koostatud maakasutuse juhtotstarbe osas üldplaneeringu kohasena.

Pärnu linna üldplaneeringuga on planeeringualal, Pärnu jõe kaldapealsel lõigul määratud 30m ulatusega ehituskeeluvöönd. Detailplaneeringuga nähakse ette üldplaneeringu muutmist veekogu kalda ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Pärnu jõe ehituskeeluvööndit nähakse ette vähendada 10 meetrini Pärnu jõe tavalisest veepiirist eesmärgiga võimaldada jõe kaldale sildumisala teenindav hoone ehitamist vajalikus ulatuses.

Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti järgmisi võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid: lihkeohtlikkus ja geoloogia, pinnas, müra, vibratsioon, välisõhukvaliteet, jäätmed, kultuuripärand, looduskaitse, maastikuilme, insolatsioon, sotsiaal-majanduslik mõju, liiklus, teenused, sademevesi, suurus ja ruumiline ulatus, vastavus seadusandlusele, mõju Natura 2000 võrgustiku alale.

Kokkuvõttes koostatud detailplaneeringuga eeldatavalt mõju keskkonnale võrreldes praegu kehtiva lahendusega ei suurene. Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud 30% väiksem hoonestustihedus ja olemasoleva jäätmaa muutmine esteetiliselt nauditavaks elamu- ja puhkepiirkonnaks mõjuvad ümbritsevale keskkonnale positiivselt.“

Detailplaneeringuga kavandatavad tegevused on linnakeskkonnas tavapärased ega oma oluliselt negatiivset keskkonnamõju, mistõttu jäeti Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang
Pärnu Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 nr 53)


19.05.2017
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu korrigeeritud lahendus 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
19. mai - 16. juuni 2016

Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas Suur-Jõe tänava, 1. Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. Üldplaneeringuga on ette nähtud väikeelamumaa krundi soovituslikuks suuruseks minimaalselt 600 m2 ja maksimaalselt 1500 m2. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Planeeringuga kavandatakse moodustatavale krundile rajada kolm hoonet (põhihoone ja 2 kõrvalhoonet) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 609 m2, mis moodustab täisehituseks 20% krundi pinnast. Põhihoone lubatud suurim kõrgus kuni 9,0 m ja kõrvalhoonete suurim lubatud kõrgus on 6,5m arvestades ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest 2,15m abs. Põhihoone maksimaalne korruselisus on kaks maapealset korrust (põhi- ja katusekorrus), lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhooned on lubatud ehitada ühekorruselistena, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.04.2016 otsus nr 39)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee