Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


19. juunil 2017 kell 16.00
maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
13. aprillist kuni 15. maini 2017

Väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta kaks vastuväidetega avaldust.

Planeeritava ala suurus on u 2,4 ha, mis asub Pärnu Rääma piirkonnas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek moodustada jätkuvalt riigi omandis olevast maast 13 elamumaa sihtotstarbega krunti (Pos 1-13), 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti (Pos 24-25), 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti (Pos 26-29) ja 10 elamumaa sihtotstarbega ajutist krunti, mis on ette nähtud liita nendega piirnevate olemasolevate väikeelamukruntidega (Pos 14-17 ja 18-23).

Planeeritavate kruntide moodustamist ja suurusi käsitletakse detailplaneeringu koosseisus oleval põhijoonisel ja kruntimise joonisel. Organiseeritud ja kujundatud asumi kujundamiseks on välja töötatud hoonestusreeglid, mille eesmärgiks on tagada rajatavas elamupiirkonnas arhitektuurselt terviklik hoonestus, kvartalis stiililt sarnased hooned. Kruntidele kavandatud detailsemad ehituslikud ja arhitektuursed nõuded on esitatud planeeringu põhijoonisel.

Kavandatud tänavate võrk lähtub olemasolevatest väljakujunenud liikumissuundadest ja tänavasihtidest. Planeeritud tänavad on ette nähtud avalikuks kasutamiseks.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaseks maakasutuse juhtotstarbeks (juhtfunktsioon) planeeringualal on korruselamumaa/väikeelamumaa juhtotstarve. Kõnesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks kavandades piirkonda väikeelamumaa, üldmaa ja transpordimaa juhtfunktsioone. 

Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 16.03.2017 otsus nr 17)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee