Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


25. augustil 2017 kell 14.00
Haapsalu mnt 72 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
Väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks ettepanekutega avaldus

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 
26. juunist kuni 10. juulini 2017 

Planeeringuala moodustab 1724 m² suurune Haapsalu mnt 72 kinnistu, mis asub Vana-Pärnu elamupiirkonnas. Detailplaneeringuga nähakse ette krundile rajada kolm hoonet (põhihoone ja kaks kõrvalhoonet) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 345 m2. Põhihoonena toimib uus pereelamu maksimaalse kõrgusega 8,0 m, kõrvalhoonetena ärihooneks rekonstrueeritav hoone kõrgusega 4,8 m ja Jakobi tänavapoolse krundipiiri ääres rekonstrueeritav kuur kõrgusega 4,2 m. Kõrgused on arvestatud hoonet ümbritsevast keskmisest olemasolevast maapinnast. Pereelamu on kahekorruseline (põhikorrus ja katusekorrus), kõrvalhooned on ühekorruselised ja maa-aluseid korruseid ette ei nähta.

Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 75-100% üksikelamumaa ja 0-25% väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 75-100% väikeelamumaa ja 0-25% ärimaa. Detailplaneering on koostatud vastavuses kehtestatud Pärnu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu mnt 72 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 18.05.2017 otsus nr 35)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee