Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


22. augustil 2017 kell 16.00
Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
Väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks ettepanekutega avaldus

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
20. juuli kuni 3. august 2017

Detailplaneeritava ala suurus on 20 782 m2, mis paikneb Pärnus, ranna piirkonnas. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta planeeritava ala krundijaotust. Ümberkruntimise tulemusena moodustatakse alale kaks krunti : 6040 m2 suurune Pos 1 (Ranna pst 4) ja 16 573 m2 suurune Pos 2 (Kuuse tn 6).

Krundi Pos 1 kasutamise sihtotstarbeks on määratud parkimisehitiste maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Pos 1 krunti ei hoonestata, sellele on planeeritud avalikult kasutatav parkla.

Krundi Pos 2 kasutamise sihtotstarbeks on määratud puhke- ja spordirajatiste maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele üldmaa, mille alajaotus on staadionite maa. Pos 2 krundile võib rajada ühe hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 15 m2. Hoone suurim lubatud kõrgus on 2,5 m, sellele krundile on planeeritud kergejõustiku ja pallimängude harjutusväljakud, hoonestusala on mõeldud tehnoseadmete paigutamiseks. Alale on lubatud püstitada võistluste ajaks ajutine tribüün (max kõrgus 3 m). Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 otsus nr 54)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee