Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


7. augustist kuni 4. septembrini 2017  
Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu avalik väljapanek

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu koostamine algatati reisijaid teenindava jaamahoone rajamiseks ning raudtee maa-ala ulatuse täpsustamiseks koos selleks vajaliku taristu, ehitiste ja otstarvetega. Planeeringuala suuruseks on ca 17 ha, mis asub Papiniidu ettevõtluspiirkonnas Pärnu jõe vasakkaldal, külgnedes Liivi tee ehk Via Balticaga.

Rail Baltic on rahvusvaheline raudteeühendus tavarööpmelaiusel 1435 mm, mis tagab rongide liikumiskiiruse kuni 240 km/h ning annab võimaluse mugavalt ja kiirelt reisida läbi Läti ja Leedu ning sealt edasi Kesk-Euroopasse. Pärnu reisijate raudteejaam on Rail Baltic reisijateveo vahejaam, millega integreeritakse riigisiseste 1520 mm rööpmelaiusega reisijateveo liini(de) Pärnu lõppjaam ja Pärnu linna poolt kavandatav reisiterminal.

Üldplaneeringu kohased maakasutuse juhtotstarbed planeeringualal on väikeelamumaa, üldmaa, raudteemaa, transpordimaa. Planeeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks, uute juhtotstarvetena nähakse ette ärimaad ja üldmaad ning transpordimaad, mille valdavaks alaliigiks on raudteemaa. Planeeringuala kruntimisel on lähtutud kavandatavatest kasutusfunktsioonidest ja seda kirjeldab detailplaneeringu kruntimise joonis P-6 koos maakasutuse tabeliga.

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama reisiterminali aluseks on arhitektuurikonkursi võidutöö kavand Water Strider. Jaamahoone on kujundatud piklikuna ning perrooni kohale tõstetuna, mis ühendub ümbritsevaga avarate galeriisildade abil. Maapinnast tõstetud maht töötab ühtlasi nii hoonena kui ka perrooni katva katusena. Hoonestuse suurim lubatud absoluutkõrgus/suhteline kõrgus maapinnast on 28.0 m/18.0 m; suurim lubatud korruselisus maapeal/maa all on 3/0.

Lisaväärtusena on planeeringuala jõepoolsele osale kavandatud ärihooned, mis on paigutatud risti jõega avades nii vaateid jõele ja vastupidi, millede hoonestus on liigendatud kolmeks eri majadena mõjuvaks põhimahuks ning neid ühendavaks ühekorruseliseks galerii-hoonestuseks. Hoonestuse suurim lubatud absoluutkõrgus/suhteline kõrgus maapinnast on 20.0 m/14.5 m; suurim lubatud korruselisus maapeal/maa all on 4/1. Kruntidele kavandatud ehitusõigus ja detailsemad ehituslikud ning arhitektuursed nõuded on esitatud nii planeeringu seletuskirjas, kui põhijoonisel P-4.

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid: mõju pinnasele, taimkattele, maastikuilmele, Pärnu jõele ja nahkhiirtele; sotsiaalset mõju; mürast ja vibratsioonist tekkivat mõju, õnnetusohtlikkust; liikluskorralduse muudatusega kaasnevat mõju. Eelhinnangu järeldustest lähtuvalt puudub vajadus algatada Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.

Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu KSH eelhinnang
Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 nr 48)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee