Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


7. augustist kuni 4. septembrini 2017
Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav ala asub Raja, Metsa ja Papiniidu tänavate ning Riia mnt vahelises kvartalis. Detailplaneering näeb ette Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute liitmise üheks krundiks suurusega 2311 m2. Moodustatavale krundile võib püstitada 2 hoonet (tänavaäärne hoone ja õuepealne hoone) suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 1040 m2.

Riia mnt ääres on hoonestuse suurim lubatud kõrgus on 9,0 m arvestatuna keskmisest planeeritavast ümbritsevast maapinnast (5,70 abs m) ja korruselisus on kaks maapealset korrust ning lubatud on üks maa-alune korrus lubatud sügavusega -3,50 m.

Õuepealse hoone suurim lubatud kõrgus on 5,0 m arvestatuna keskmisest planeeritavast ümbritsevast maapinnast (5,20 abs m ) ja korruselisus on üks maapealne korrus ning lubatud on üks maa-alune korrus lubatud sügavusega -3,50 m.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse sihtotstarbeks määratud väikeelamumaa juhtfunktsioon. Planeeringuga kavandatud krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 60-100 % kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa ja 0 – 40 % korterelamu maa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut kavandades piirkonda ärimaa juhtfunktsiooni, millele lisandub osaliselt väikeelamumaa juhtfunktsioon.

Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 20. aprill 2017 nr 25)
DP illustreeriv joonis


 

DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee