Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


4. september kuni 3. oktoober 2017 
Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10,16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala, suurusega 34422 m2, asub Pärnu Tammiste piirkonnas, piirnedes kirde ja kagu küljel Sauga valla territooriumiga. Eesmärgiks on alale kehtestatud detailplaneeringu osaline ümberplaneerimine üksikelamu maa kruntidega piirkonnaks. Kolme korterelamumaa krundi, Nurmenuku tn 8, 10 ja 16, asemele soovitakse moodustada erinevate suurustega 9 üksikelamu maa sihtotstarbega krunti. Üksikelamute suurimaks korruselisuseks on kavandatud kaks korrust, lubatud suurimaks kõrguseks 8,0 meetrit ja abihoonetele 5,5 m arvestatuna planeeritud maapinnast. Kruntide täisehituse protsendid on üldplaneeringu kohased. Kruntide ehitusõiguse kavandamisel soovitakse arvestada maakütte paigaldamise võimalusega. Kahel korruselamumaa sihtotstarbega krundil (Nurmenuku tee 3 ja 4 ) säilitatakse kehtiva detailplaneeringu kohane lahendus. Uus kruntimislahendus arvestab varem moodustatud Nurmenuku tänava T1 kinnistu suuruse ja kujuga, tänava kinnistu piire ei muudeta. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine korruselamumaast väikeelamumaaks toob detailplaneeringuga kaasa üldplaneeringu muutmise ettepaneku.

DP seletuskiri
DP illustratsioon
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP tehnovõrkude joonis
DP situatsiooniskeem
DP arhitektuursed nõuded
DP liikluse ja heakorra joonis
DP vertikaalplaneering


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee