Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


18. septembrist kuni 16. oktoobrini 2017 
Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala moodustab 2003 m² suurune, elamumaa sihtotstarbega Väike-Veski tn 1 // 1a kinnistu, mis asub Pärnu kesklinnas, Riia mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneeringuga tehakse kinnistu jagamise ettepanek kaheks elamumaa krundiks suurustega 1176 m2 (Pos 1) ja 827 m2 (Pos 2).

Pos1 krundil asuvad olemasolev nelja korteriga korterelamu ja olemasolev ühe korteriga elamu, kavandatakse hoonestusala uuele kuurile, vanad kuurid nähakse ette lammutada. Kokku on krundile lubatud hoonete arv 3 hoonet lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 294 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast on korterelamu puhul 10.0 m, pereelamu puhul 7.0 m ja abihoone (kuur) puhul 3.6 m arvestatuna olemasolevast maapinna kõrgusest 4.70 m abs. Lubatud on kaks maapealset ja üks maa-alune korrus.

Krundi Pos 1 kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa/pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Pos 2 krundile kavandatakse üks hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 248 m2. Hoone maksimaalne kõrgus on 9.0 m arvestatuna olemasolevast maapinna kõrgusest 4.38-4.85 m abs. Lubatud on kaks maapealset ja üks maa-alune korrus.

Krundi Pos 2 kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.
Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut selles osas, et ühele moodustatavatest kruntidest (Pos 1) jääb kaks olemasolevat eluhoonet.

Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu LInnavolikogu 17.08.2017 otsus nr 77)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee