Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


18. septembrist kuni 16. oktoobrini 2017 
Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala moodustab 2235 m² suurune, elamumaa sihtotstarbega Väike-Kuke tn 31 kinnistu, mis asub Pärnus, Väike-Kuke ja Liiva tänavate nurgal.

Detailplaneeringuga tehakse kinnistu jagamise ettepanek kaheks elamumaa krundiks suurustega 1744 m2 (Pos 1) ja 492 m2 (Pos 2) ja sellega seoses ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks kavandades piirkonda minimaalsest väikeelamumaa krundist (600 m²) väiksemat krunti. Olemasoleva korterelamuga krundi uueks juhtfunktsiooniks määratakse korruselamumaa juhtotstarve.

Pos1 krundile lubatud hoonete arv on 3 hoonet lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 430 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on korterelamu puhul 11.0 m ja kõrvalhoone puhul 4.5 m arvestatuna hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast 4.0 m abs. Korterelamule on lubatud kaks maapealset põhikorrust ja katusekorrus ning üks maa-alune korrus sügavusega -3m. Kõrvalhooned on ette nähtud ühekorruselistena. Krundi Pos 1 kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa.

Pos 2 krundile kavandatakse kaks hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 224 m2. Eluhoone maksimaalne kõrgus on 8.5 m ja kõrvalhoone 4.5 m arvestatuna hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast 4.0 m abs. Lubatud on kaks maapealset korrust (põhi- ja katusekorrus), maa-alust korrust ette ei nähta. Kõrvalhoone on ühekorruseline. Krundi Pos 2 kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 17.08.2017 otsus nr 78)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee