Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


9. novembrist kuni 8. detsembrini 2017
Pärnus Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnus Räämal, Niidu ettevõtluspiirkonnas, hõlmates tervikuna Raba tn 34 kinnistut pindalaga 344 503 m², mille maakasutuse sihtotstarve on jäätmehoidla maa 100% (üldplaneeringu järgne juhtotstarve üldmaa). Tegemist on endise Rääma prügilaga, mis on nõuetekohaselt suletud ja ladestatud jäätmed on kaetud kattekihtidega.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja võimalused Raba tn 34 kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks. Elektrienergiat kavatsetakse tootma hakata peamiselt elektrivõrku ja väiksemas osas tootja tarbeks. Päikesepaneelid paigaldatakse konserveeritud prügimäe horisontaalpindadele ja ka laugjatele nõlvadele, ridade kaupa, risti lõunasuunaga. Krundile lubatud suurim rajatiste ehitisealune pind on 77 500 m2 ja rajatiste maksimaalne kõrgus on 6m. Lubatud on rajada üks hoone, milleks on alajaam, ehitisealuse pinnaga 500 m2 ja maksimaalse kõrgusega 5m.

Lubatud rajatised on tootmise ja jaotamise ehitised (päikesepaneelid, inverterid jm jaama ehitamiseks vajalik tehnoloogia); teenindusala (kõvakattega väljak); tehnovõrgud. Krundi kasutamise sihtotstarbeks määratakse elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa/soojusenergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, mis vastab üldplaneeringu juhtotstarbele tootmismaa. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine üldmaast tootmismaaks toob detailplaneeringuga kaasa üldplaneeringu muutmise ettepaneku.

DP seletuskiri
DP (olemasolev)
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP lisad
DP 3D-joonis 1
DP 3D-joonis 2


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee