Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


8. detsember 2017 kuni 10. jaanuar 2018
Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raba tn 18 kinnistu, suurusega 1825 m2, asub Hariduse, Lille, Raba ja Rohu tänavate vahelises kvartalis. Krunt on hoonestamata. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Raba tn 18 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks 0-30% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning 70-100% majutushoone maa, büroohoone maa, mis vastavad kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Planeeritava Raba tn 18 kinnistu piire ei muudeta ja kinnistut ei jagata. Planeeringuga on hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete suurim ehitisealune pind kokku on 600m2, hoonete suurim lubatud kõrgus on 9,5 m, lubatud korruselisus on kolm korrust. Juurdepääsud Raba tn 18 kinnistule on planeeritud Raba ja Lille tänavalt.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP tugiplaan
DP illustreeriv joonis


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee