Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


8. detsember 2017 kuni 10. jaanuar 2018 
Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Riia maantee ja jõe vahelises piirkonnas Suur-Jõe tänava ääres ning hõlmab 793 m² suurust Suur-Jõe tn 13 kinnistut. Krundil paikneb 582 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga tootmishoone. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 13 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud tootmismaa.

Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa, mis vastavad kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Suur-Jõe tn 13 kinnistu piire ei muudeta.

Planeeringuga on krundile ette nähtud üks hoone suurima ehitisealuse pindalaga 582m2 ja hoone maksimaalse kõrgusega 15 m olemasolevast maapinnast. Lubatud korruselisus on kolm korrust. Hoone rekonstrueerimisel on oluline rõhk olemasoleva hoone sobitamisel miljöösse

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee