Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


15. detsember 2017 kuni 16. jaanuar 2018
Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnus rannarajoonis Kuuse, Papli , Side ja Ranna pst vahelises kvartalis ja hõlmab 3933 m2 suurusega Kuuse tn 4 kinnistut. Planeeringuala paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal reg nr 27007 ning jääb mere võimaliku üleujutuse tsooni.

Kehtiv üldplaneering näeb Kuuse tn 4 kinnistule ette ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsiooni. Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida Kuuse tn 4 kinnistule mitmefunktsioonilise hoone tarbeks uus maakasutuse sihtotstarve, mis võimaldab olemasoleva hoone asemele ehitada uue hoone või olemasolevale hoonele teostada ümber- või juurdeehitused. Krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse korterelamumaa, majutushoonete maa ning kaubandus, toitlustus- ja teenindusettevõtte maa sihtotstarvet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine osaliselt ärimaaks ja korruselamumaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneering Kuuse tn 4 kinnistu jagamise ettepanekut ei esita. Krundile kavandatakse kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 770 m2 (ehitisealune suletud brutopind). Nähakse ette täiendav 100 m2 ehitise avatud brutopinnale, mille hulka kuuluvad rõdud, varikatused üle 1 m2 ja terrassid. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 11 m kolmekordsel osal ja 9 m kahekordsel osal. Kahekordne hooneosa moodustab vähemalt 25 % ehitisealusest pinnast. Kinnistu haljastamisel säilitatakse pargilik miljöö. Parkimine lahendatakse oma kinnistu piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee