Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


18. detsembrist 2017 kuni 5. jaanuarini 2018 
Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala hõlmab 7616 m2 suurust Killustiku tn 2 kinnistut, mis asub Pärnus Räämal, Niidu tööstuspiirkonnas. Detailplaneeringuga jagatakse Killustiku tn 2 kinnistu kaheks krundiks suurustega 3433 m2 (Pos 1) ja 4183 m2 (Pos 2 ). Krundile Pos 1 on lubatud suurim hoonete arv 3 hoonet, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 1710 m2. Krundile Pos 2 on lubatud suurim hoonete arv 3 hoonet, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 2250 m2 . Mõlema krundi hoonete maksimaalne kõrgus on 16,0 m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Kruntide hoonestuse suurim lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust.

Detailplaneeringuga määratakse mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks 0-100% - kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa või väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa, mis vastavad Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Planeeritava ala arendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine planeeringu koostamise protsessi, et välja selgitada kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse osas. Pärast huvitatud isikute seisukohtade selgumist on võimalik, et järgnevates planeerimismenetluse etappides võib linnavalitsuse kaalutlusotsuste tulemusel planeeringulahendus muutuda, sest planeerimismenetluse eesmärk on tagada võimalikult paljusid osapooli rahuldava lahenduse leidmine planeeringu kehtestamise hetkeks.

Killustiku tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse korraldus 27.11.2017 nr 33)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee