Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


19. septembril 2016 kell 16.00 
Suur-Sepa 8b kinnistu detailplaneeringu väljapaneku tulemuste arutelu
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks vastuväidetega avaldus

Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30. märts - 13. aprill 2016
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada olemasolev hoonestamata 2205 m2 suurune Suur-Sepa tn 8b kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Jagamise teel moodustatavale 1132 m2 suurusega krundile võib püstitada kaks hoonet (ühepereelamu ja kõrvalhoone) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 283 m2. Teisele krundile, suurusega 1073 m2, võib püstitada ühe hoone, milleks on ühepereelamu, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 268 m2.

Ühepereelamute lubatud suurim kõrgus arvestatuna ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest on 8,5m, korruselisus on piiratud kahe maapealse korrusega. Maa-alust korrust ette ei nähta. Ühekorruselise kõrvalhoone kõrguseks on määratud 5,5m arvestatuna ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest. Kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Detailplaneering on koostatud vastavuses kehtestatud Pärnu linna üldplaneeringuga.

Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsus nr 17)
Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu liikluse mõjuhinnang


 

DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee