Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


15. veebruar - 1. märts 2016
Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav ala asub Pärnu Papiniidu ettevõtluspiirkonnas. Detailplaneeringuala moodustab 17795 m2 suurune Energia tn 7 kinnistu, mis jagatakse neljaks krundiks. 8204 m2 suurune krunt Pos 1, millele jääb olemasolev Papiniidu 110/35/10 kV alajaam. Krundi ehitusõigus võimaldab alajaama rekonstrueerida, laiendada. Krundi Pos 1 maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa.

Krunt Pos 3 suurusega 1648 m2 on hoonestatud energeetikaettevõtte hoonega. Krundile võib kokku ehitada 2 hoonet lubatud maksimaalse ehitisealuse pindalaga 600 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 16,0 m arvestatuna planeeritud maapinna kõrgusest. Krundi Pos 3 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa ja osaliselt ärimaa funktsioon.

6292 m2 suurusega krundile Pos 4 võib ehitada 4 hoonet lubatud maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2200 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 16,0 m arvestatuna planeeritud maapinna kõrgusest. Krundi Pos 4 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa.

1648 m2 suurune krunt Pos 2 on moodustatud Energia tupiktänava jätkuna ja lõpetusena. Krundi Pos 2 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud transpordimaa.

Planeeritava ala arendus ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.

Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 25. jaanuari 2016 korraldus nr 70)


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee