Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


25. jaanuar - 22. veebruar 2016
Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu suurusega 45 886 m² asub Tammistes, Pärnu linna ja Sauga valla piiri mail. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud raudteemaa. Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringu muutmise ettepanek näha planeeringualale ette tootmismaa, ärimaa ja transpordimaa juhtotstarbed.

Planeeringuala jagatakse kokku 10 positsiooninumbriga (Pos 1 - 10) krundiks, millest kuus krunti on tootmishoone maa / büroohoone maa kasutamise sihtotstarbega krundid, millede suurused jäävad vahemikku 3446 m2 kuni 8133 m2. 5907 m2 suurusele krundile on määratud tootmishoone maa / büroohoone maa / raudteemaa kasutamise sihtotstarve. Piirkonda on kavandatud veel vee tootmise ja jaotamise ehitise maa kasutamise sihtotstarbega krunt ning kaks tee- ja tänavamaa krunti.

Kruntidele määratud täisehitusprotsendid jäävad vahemikku suurustes 12% kuni 33%.

Hoonete suurim lubatud arv erinevatel kruntidel jääb vahemikku 1 kuni 4 hoonet. Planeeringuala hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on vahemikus 4 m kuni 12 meetrini arvestatuna krundi planeeritud keskmisest maapinnast. Planeeringuala suurim maapealne korruselisus on kuni kaks korrust.

Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 17. detsembri 2015 otsus nr 90)


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee