Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


11. mail 2017 kell 16.00
Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimus
27. veebruar -28. märts 2017

Detailplaneeringuala suurus on 1177 m2, mis hõlmab Karusselli tn 109 kinnistut. Planeeringuga hoonete suurim lubatud arv krundile on kolm hoonet. Krundi täisehituse protsent on 30% krundi pinnast. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu kohasele väikeelamumaa juhtotstarbele. Detailplaneering teeb ettepaneku rajada kinnistule kaks pereelamut, mis tingib üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Samas teeb detailplaneering ettepaneku suurendada üldplaneeringuga määratud 25%-list krundi maksimaalset täisehitust 5% võrra. Kuna kinnistu omanikud vajavad suuremat elamispinda, siis otsustati krundile püstitada teine elamu ja suurendada krundi täisehitatust. Elamud ahjuküttega ning krundil on ka aiamaa, mistõttu on vajalik ka kõrvalhoone olemasolu (puu- ja tööriistakuur).

DP seletuskiri
DP illustreeriv joonis
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
Päikese liikumine (video)


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee