Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


27. veebruar -28. märts 2017
Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1119 m2, mis hõlmab Riia mnt 26 kinnistut. Riia mnt 26 krunt on hoonestatud ühekorruselise ärihoonega ja sellega liituva õuepoolse abihoonega.
Planeeringuga Riia mnt 26 krundi piire ei muudeta. Pärnu linna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve planeeringualal on väikeelamumaa, tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ja kontori- ja büroohoone maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Krundile on kavandatud üks hoonestusala, millest tänavapoolse osa moodustaks olemasolev ja ühekorruseline hoone. Krundi sügavusse, 13m kaugusele tänavapoolsest krundipiirist, antakse võimalus ehitada 2-korruseline täiendav hoonemaht kõrgusega kuni 10,0m olemasolevast maapinnast. Olemasoleva hoone põhjapoolne väheväärtuslik amortiseerunud laoruumide osa on lubatud lammutada. Lubatud on ühe maa-aluse korruse ehitus. Krundi kavandatav täisehitatus on 53,4%, kavandatav suurim ehitisealune pind on 597 m2.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon
DP situatsiooniskeem


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee