Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


12. mail 2017 kell 15.00
Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimus
27. veebruar -28. märts 2017

Detailplaneeringuala suurus on 1178 m2, mis hõlmab Tallinna mnt 59 kinnistut. Kinnistu on hoonestatud tänavapoolsel krundipiiril paikneva väikesemahulise 1 + katusekorrusega elamuhoonega ja tänavajoonest taandes paikneva suurema elamu ja ärihoonega.

Planeeringuga Tallinna mnt 59 krundi piire ei muudeta. Pärnu linna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve planeeringualal on väikeelamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks 50-55% pereelamumaa ja 45-50% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ning kontori- ja büroohoone maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa ja ärimaa.

Krundile on kavandatud kaks hoonestusala. Planeeritud suurim täisehitatus on 41% krundi pinnast. Kehtiva üldplaneeringu kohane suurim lubatud täisehituseprotsent antud krundile on 30%. Tegemist on kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga krundile lubatud suurima täisehitatuse osas. Kavandatav suurim ehitisealune pind on krundil kokku 488 m2.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee