Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


23. märts - 6. aprill 2017
Savi tn 23 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala suurus on ca 41 793 m2, mis asub Räämal Niidu ettevõtluspiirkonnas Ehitajate tee, Savi, Raba ja Lina tänavate vahelises kvartalis ning hõlmab hoonestamata tootmismaa sihtotstarbega Savi tn 23 kinnistut. Krundile lubatud suurim hoonete arv on 5 hoonet, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga kokku 28000 m2 ja lubatud suurima maa-aluse ehitisealuse pindalaga kokku 1000 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on 16,0 m arvestatuna hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast 7,50 m abs. Hoonete suurim lubatud sügavus on -4,0 m. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus.

Planeeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 75-100% - tootmishoone maa, laohoone maa, hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa ja 0-25% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele 75-100% tootmismaa ja 0-25% ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Savi tn 23 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 13.02.2017 korraldus nr 77)


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee