Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


23. märts - 21. aprill 2017
Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu kesklinnas Rüütli, Aia, Pargi ja Pika tänavate vahelises kvartalis hõlmates Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistut, suurusega 6398 m2. Planeeringualal säilivad olemasolevad krundipiirid. Pargi tänava poolne ajalooline hoone säilitatakse ja restaureeritakse.

Krundile lubatud suurim hoonete arv on 5 hoonet, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga kokku 4134 m2 ja lubatud suurima maa-aluse ehitisealuse pindalaga kokku 3756 m2. Restaureeritava hoone puhul säilib olemasolev hoone kõrgus. Hoone suurim lubatud maapealne korruselisus kõrgemas hoonestusalas on 5 korrust, 21,7 m abs, keskmise kõrgusega hoonestusalas 4 korrust, 17,7 m abs, konsoolses hoonestusalas on lubatud hoonestamine 2 kuni 5 korruse vahemikus, 21,7 m abs ja galeriiühenduse hoonestusalas 2 korrust, 13,5 m abs. Maa-alune korrus on lubatud maa-alust parklat tähistavas alas suhtelise sügavusega maapinnast 4 m.

Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 60-100% valitsus- ja ametiasutuste maa ja 0-40% kontori- ja büroohoonete maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa. Pärnu linna kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeritava kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooniks haridusasutuste maa. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks määrates maakasutuse uueks juhtfunktsiooniks ühiskondlike hoonete maa, millele võib lisanduda ärimaa sihtotstarve. Parima lahenduse leidmiseks tuleb planeeringuala hoonestuse lahendamiseks korraldada arhitektuurikonkurss.

Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 16.02.2017 otsus nr 8)


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee