Arengu, planeerimise ja ehituse valdkonna õigusaktid


Pärnu linn

Arengudokumendid
Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord (UUS OV)
Projektides osalemise kord

Detailplaneeringute vormistamise nõuded
Digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotus
Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas (UUS OV)
Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus
Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord (UUS OV)
Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord

Audru osavald

Audru valla üldplaneeringu kehtestamine

Paikuse osavald

Teemaplaneeringu kehtestamine
Üldplaneeringu kehtestamine

Tõstamaa osavald

Tõstamaa valla arengukava aastani 2025
Tõstamaa valla üldplaneering
  
   

Riiklikud

Planeerimisseadus (alates 01.07.2015 algatatud planeeringutele)
Planeerimisseadus (kuni 30.06.2015 algatatud planeeringutele)
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

Ehitusseadustik
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

Ruumiandmete seadus
Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded 
Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord

Muinsuskaitseseadus
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus