Restaureerimistoetuse taotlus
- Restaureerimistoetuse kasutamise aruanne

Toetuse eesmärgiks on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele. 

Eelistatult toetatakse riigi kaitse all oleva, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuva hoone avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja/või rekonstrueerimist.

- Toetust ei anta hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks.
- Toetuse maksimaalne suurus on kuni 10 000 eurot ja toetust makstakse teostatud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses

Toetuse taotlemine
- toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus 
- toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on eelpool nimetatud alal asuvad hooned
- toetust saab taotleda samaks aastaks kavandatud töödele

Taotlusele tuleb juurde lisada:
1) muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu
2) ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu
3) muinsuskaitsealal asuvate ehitiste korral Muinsuskaitseameti kooskõlastus
4) vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised vmt)
5) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed)
6) tööde eelarve
7) fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Toetuse saajaga sõlmitakse leping, milles sätestatakse toetuse suurus ja sihtotstarve, toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg, poolte õigused ja kohustused, toetuse aruande esitamise aeg ja kord, vastutus lepingu rikkumise korral ja muud lepingus olulised tingimused.

Tööde teostamiseks ja aruande esitamiseks on aega 1. detsembrini.
Kui nõuetekohane aruandlus on esitatud, siis maksab linnavalitsus toetuse välja ühe kuu jooksul.

Kui töö jääb tähtaegselt teostamata toetuse saajast mittetulenevatel põhjustel, võib planeerimisosakond komisjoni ettepanekul pikendada töö teostamise tähtaega, kuid mitte rohkem kui üks aasta pärast taotluse rahuldamise kuupäeva.

Eraldatud toetused:
23. oktoober 2017
9. mai 2017


Preemia määratakse nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikele, riigi kaitse all olevatele, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvatele hoonetele  tehtud eeskuju andvate restaureerimis- ja rekonstrueerimistööde eest.

Ettepanekud preemia määramiseks teeb linnavalitsusele eelarvevahendite olemasolul  restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjon. 

Restaureerimispreemia 2016
Ettepanekuid 2016. aasta restaureerimispreemia määramiseks sai esitada kuni 30. novembrini 2016. Konkursile esitatud restaureerimistöid hindas komisjon. Kõige kvaliteetsemalt, traditsioonilisi ehitustavasid ja materjale järgivate ning terviklikumalt restaureeritud ehitiste või selle osade omanikele antakse välja preemiad.

Tunnustati ja premeeriti kuue hoone kvaliteetset restaureerimistööd:
- Korteriühistule Supeluse tn 9, Supeluse tn 9/1 korterelamu 
- Rüütli tn 41 ärihoone 
- Aisa tn 41 elamu 
- Roosi tn 3 hoone 
- Supeluse tn 5 hoone 
- Papli tn 6 kõrvalhoone   

Konkursi “Pärnu linna restaureerimispreemia 2016” väljakuulutamine (linnavalitsuse 31.10.2016 korraldus nr 604)
Pärnu linna restaureerimispreemia 2015

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Muinsuskaitseala kaart
muinsuskaitsealakaart

Miljööväärtuslike alade kaart
miljoovaartusega alade kaart