Eesti ruumiline planeerimine on reguleeritud 1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseadusega.
» Õigusaktid
» Planeerimisseaduse lahtiseletaja
» Menetluse skeemid
» Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise abimaterjalid
» Päästeameti juhendmaterjalid planeeringutele

» Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas
» Detailplaneeringute vormistamise nõuded
» Detailplaneeringu algatamise ettepanek

Enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
» Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus sätestab, et pooleliolevad enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni kuni 30. juuni 2015 kehtinud nn vana planeerimisseaduse järgi.
» Pooleliolevate planeeringute menetlus tuleb lõpetada hiljemalt 1. juuliks 2018. 

Detailplaneeringu menetluse võib lõpetada, kui:
» seaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus
» koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus
» planeeringu koostamise eesmärk muutub
» kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Vaata lisaks...