TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


31. august kuni 1. oktoober 2018 
Raba-Lai tänava silla detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja võimalused Pärnu uue silla rajamiseks Raba-Lai tänava sihil, määrata planeeringualal sillakoridor, ehitusõigus, maakasutuse juhtotstarbed ja nende osakaalud, selgitada välja arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning liiklus-, parkimis- ja haljastuslahendus.

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse juhtotstarvete osas. Kavandatava silla rajamiseks vajalike kruntide maakasutuse uueks juhtotstarbeks võidakse määrata transpordimaa (L). Transpordimaa maakasutuse juhtotstarbeks määramise ulatus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP 3D


23. augustil 2018 kell 16.00
Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 2.–30. maini 2018 ja selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

Planeeringuala moodustab 705 m² suurune, elamumaa sihtotstarbega Papli tn 6a kinnistu, mis asub Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst, Kuuse, Papli ja Lehe tänavate vahelises kvartalis. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kolmekorruselise, viie korteriga korterelamu ehitamiseks.

Papli tn 6a krundile on lubatud rajada üks hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 211 m2, mis moodustab krundi täisehituseks 30% krundi pinnast. Hoone maksimaalne kõrgus on 10.9m arvestatuna planeeritavast maapinna kõrgusest 2.10 m abs. Korterelamule on lubatud kaks maapealset põhikorrust ja katusekorrus ning üks maa-alune korrus. Planeeritava ala haljastuse osakaal on minimaalselt 30% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma krundi piires, ette on nähtud 5 parkimiskohta õuealal.

Papli tn 6a krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku Papli tn 6a maa-alale üldplaneeringuga määratud väikeelamumaa juhtotstarbe muutmiseks korruselamumaa juhtfunktsiooniks.

Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 otsus nr 28)
Papli tn 6a insolatsioonianalüüs


15. augustil 2018 kell 16.00 
detailplaneeringu 
eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 26. jaanuarist kuni 26. veebruarini, ning selle käigus laekus kaks avaldust arvamuste ja ettepanekutega.  

Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanekPlaneeritava ala suurus on 5125 m2, mis asub Pärnus Räämal. Planeeringuala haarab tervikuna Kiige tn 7b ja Tulika tn 10 kinnistuid, tänavate alad on haaratud osaliselt. Hoonestatud on vaid Tulika tn 10, kus asub ühepereelamu. Planeeringu koostamise eesmärk on Tulika tn 7, Kaevu tn 62 ja Kiige tn 9 kruntidega külgnev transpordimaa kinnistu osa ümber kruntida, kavandades piirkonda väikeelamumaa maakasutuse juhtotstarvet.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut määrates üldmaa ja trans-pordimaa juhtfunktsiooni asemele väikeelamumaa. Planeeringuga moodus-tatakse alale neli kaksikelamu maa ning kaks tee ja tänava maa kasutusega krunti. Täiendavalt on korrigeeritud Tulika tn 10 krundi piire. Kaksikelamumaa kruntide suurused on kavandatud vahemikku 640-852 m2, igale võib rajada ühe hoone. Kruntidele lubatud täisehituse protsent on vahemikus 24-30%, lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust (hoonete maksimaalne kõrgus 7m). Planeeritud elamukrundi pinnast tuleb haljastada vähemalt 30 %. Sõidukite parkimine korraldatakse oma kruntide piires.

DP seletuskiri
DP eskiis
DP KSH eelhinnang
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP 3D joonis


Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu materjalid arvamuse avaldamiseks

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsioonisekeem
DP tehnovõrgud
DP kruntimine
DP 3D joonis


13. august kuni 12. september 2018
Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu, suurusega 1891 m2, asub Pärnus Riia mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal, Suur-Jõe tänava ja Väike-Jõe tänava ristumisel. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 18 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Planeeringuga määratud hoonete suurim lubatud arv krundile on kaks hoonet (põhihoone ja kõrvalhoone), kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 670 m2. Põhihoone maksimaalne kõrgus on 13,0 m ja kõrvalhoone kõrgus 4,5 m, arvestatuna planeeritavast maapinnast 4,50 m abs. Suurim maapealne korruselisus on kolm korrust, lubatud on maa-alune korrus.

DP seletuskiri
DP põhijoonis 
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustratsioonid: 1 ; 2 ; 3 ; 4


19. juulist – 17. augustini 2018  
Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurusega ca 2,5 ha asub Pärnu kesklinna silla vahetus läheduses Pärnu jõe vasakkaldal ning hõlmab Kalda tn 2 ja 4 kinnistuid. Detailplaneeringu ülesandeks on sadamategevuse reorganiseerimine ja Kalda tn 2 kinnistu kruntideks jagamine. Planeeringu koostamise aluseks on võetud arhitektuurivõistluse võidutöö märgusõnaga „Vanasadam“.

Kalda tn 2 krunt on planeeritud jagada kuueks krundiks (Pos 1 – Pos 6). Planeeritavate kruntide moodustamist ja suurusi käsitletakse detailplaneeringu põhijoonisel. Planeeritavatele kruntidele Pos 1 ja Pos 3 on planeeritud osaliselt (ca 30%) viie maapealse korrusega hoonestus, maksimaalne kõrgus maapinnast on 17,50 m. Pos 2 hoone suurim lubatud maapealne korruselisus on neli korrust, kõrgus maapinnast on 14,50 m.  Hoonetega seonduv parkimisvajadus lahendatakse maa-alusel korrusel. Põhijoonisel on esitatud maa-aluse parkla hoonestusala, mis jääb kavandatavate Pos 1, Pos 2, Pos 3 ning Kalda tn 4 kruntidele.

Piirkonna kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 kasutamise sihtotstarveteks on määratud 55-75% korterelamumaa, 25-45% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning kontori- ja büroohoone maa, majutushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa ja ärimaa. Kruntide Pos 1-Pos 3 hoonete esimestele korrustele nähakse ette äripinnad ja nende kruntide hoonete kõrgematele korrustele kavandatud korterite arv on kokku u 180.

Pos 4 krundi kasutamise sihtotstarveteks on määratud 5% reisijaid teenindava transpordihoone maa-ala ja 15-25% turu maa ning 70-80% sadamamaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele reisisadamamaa. Pos 4 krundile võib rajada ühe ühekorruselise hoone maksimaalse kõrgusega maapinnast 5,0 m.

Kalda tn 2 krundist on planeeritud moodustada kaks tee ja tänava maa kasutamise sihtotstarbega krunti: Pos 5 on ette nähtud sõidukite pääsemiseks sadamaalale, planeeritud äri ja korterelamu kruntidele Pos 1-Pos 3 ning olemasolevatele Kalda tn 3 ja Kalda tn 5 elamukruntidele; Pos 6 on ette nähtud jalakäijate liikumiseks piki Pärnu jõe kaldaala.

Kalda tn T1 kinnistu säilib olemasoleva tee- ja tänavamaa kasutusega, sellel alal kulgevad jalakäijate ja jalgratturite käigu- ning kergliiklusteed kuni Vallikraavi ületava sillani.

Kalda tn 4 kinnistul kavandatakse säilitada avaliku parkla funktsioon. Krundile ulatub osaliselt maa-aluse parkimiskorruse hoonestusala. Sõidukite juurdepääs kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 hoonete maa-alusesse parklasse on planeeritud Kalda tänavalt läbi Kalda tn 4 tänavamaa (parkla) krundi.
Krundile kavandatud ehitusõigus ja detailsemad ehituslikud ning arhitektuursed nõuded on esitatud planeeringu seletuskirjas ja põhijoonisel.
Planeeringuga tehakse ettepanek Pärnu jõest tuleneva 30 m ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Pärnu linna kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeritava Kalda tn 2 kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon reisisadamamaa. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu juhtfunktsiooni osaliseks muutmiseks määrates planeeritavate kruntide Pos 1, Pos 2 ja Pos 3 osas maakasutuse juhtfunktsiooniks korruselamumaa, mille kõrvalotstarbena on lubatud ärimaa funktsioon ning Pos 5 ja 6 osas transpordimaa. Pos 4 osas säilib reisisadamamaa juhtfunktsioon.

Pärnu Linnavolikogu otsustas 21. juuni 2018 otsusega nr 64 mitte algatada Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. Olulise negatiivse keskkonnamõju avaldumisel viiakse edasise projekteerimise käigus läbi keskkonnamõju hindamine.

Pärnu linnas Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 64)


23. juuli kuni 22. auust 2018 
Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 793 m2, mis asub Pärnu linnas, Riia maantee ja jõe vahelises elamupiirkonnas ning hõlmab Suur-Jõe tn 13 kinnistut. Suur-Jõe tn 13 krundile on planeeritud üks hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 635m2. Krundile on kavandatud kaks hoonestusala tähistusega HA-1 ja HA-2. Hoone lubatud maksimaalne kõrgus hoonestusalas HA-1 on 12,5 m ja HA-2 on 15m arvestatuna olemasolevast maapinnast +4.51...+4.57m.

Suurim korruselisus HA-2 osas on kolm maapealset korrust, HA-1 osas kaks maapealset korrust ning mõlemas hoonestusalas on lubatud rajada maa-alune korrus. Juhul kui kõrgem hooneosa hoonestusalal HA-2 likvideeritakse, on lubatud hoonestuse suurimaks kõrguseks 12,5 m. Üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 13 krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud tootmismaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut, määrates tootmismaa juhtfunktsiooni asemele ärimaa juhtotstarbe.

Suur-Jõe tn 13 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa.

Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 67)


23. juuli kuni 22. august 2018
Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritava ala suurus on 3933 m2, mis asub Pärnu linna rannarajoonis Kuuse, Papli , Side tänavate ja Ranna pst vahelises kvartalis ning hõlmab Kuuse tn 4 kinnistut. Kuuse tn 4 krundile on lubatud rajada kuni 2 hoonet suurima ehitisealuse pindalaga kokku 787 m2. Hoone maksimaalne kõrgus kolme korruselisel osal on 11,0 m ja kahekorruselisel osal 9,0 m arvestatuna planeeritud maapinnast. Kahekordne hooneosa moodustab ehitisealusest pinnast vähemalt 25 %.
Hoone kolmekorruseline osa planeeritakse Kuuse tn 6 kinnistu poole. Kuuse tänava äärde kavandatakse kahekorruseline ärifunktsioonidega hooneosa, mille katusele on lubatud katusterrass.

Planeeringuala jääb mere võimaliku üleujutuse tsooni, mistõttu tuleb järgida nõuet, et uute kavandatavate eluhoonete esimese korruse tasapinna kõrgus oleks vähemalt 3 m abs. Kinnistu vertikaalplaneerimisega maapind planeeritakse absoluutkõrgustele vahemikus 1,85 kuni 2,10 m abs.

Üldplaneeringu kohaselt on Kuuse tn 4 krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut: ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsioon muudetakse korruselamumaa ja ärimaa juhtfunktsiooniks. Kuuse tn 4 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 67-75% korterelamumaa ja 33-25% majutushoonete maa, toitlustus- ja teenindushoone maa. Krundile ette nähtud maksimaalne korterite arv on 18 korterit.

Pärnu Linnavolikogu otsustas 21. juuni 2018 otsusega nr 66 mitte algatada Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju.

Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 66)


10. juulist kuni 8. augustini 2018
Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1262 m2, mis asub Pärnu linnas, Rähni ja Kooli tänava nurgal ning hõlmab Rähni tn 13 kinnistut. Krundile on lubatud rajada 2 hoonet (korterelamud) suurima ehitisealuse pindalaga kokku 500 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on 11.0 m, arvestatuna hoonet ümbritsevast olemasoleva maapinna kõrgusmärgist 5.1 m abs. Korterelamutele on lubatud kolm maapealset korrust (2 põhikorrust ja katusekorrus) ning üks maa-alune korrus. Krundile ette nähtud maksimaalne korterite arv on 20 korterit. Krundi haljastuse osakaal on 30% planeeritava ala pindalast.

Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut, milles väikeelamumaa juhtfunktsioon muudetakse korruselamumaa juhtfunktsiooniks.

Pärnu Linnavolikogu otsustas mitte algatada Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju.

Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine (Päru Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 65)


2. – 31. juulini 2018
Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 

Detailplaneeringuala suurus on 1177 m2, mis asub Pärnu linnas, Karusselli tänava ja A. H. Tammsaare pst vahelisel alal ning hõlmab Karusselli tn 109 kinnistut. Karusselli 109 krundi hoonestusalale on planeeritud maksimaalselt kolm hoonet (2 elamut ja kõrvalhoone) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 353 m2, krundi täisehituseks on 30% krundi pinnast. Krundile on kavandatud kolm hoonestusala tähistusega HA-1 kuni HA-3. Hoonestusala HA-1 maapealseks ehitisealuseks pindalaks on määratud 145 m2 ja maa-aluseks pindalaks 100 m2. HA-1 alas elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja sügavus -3m. Suurim korruselisus on kaks maapealset korrust (lubatud on põhikorrus ja katusekorrus) ja üks maa-alune korrus.

Krundile ehitatava hoovipoolse eluhoone hoonestusala HA-2 maapealseks ehitisealuseks pindalaks on määratud 175 m2 . Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 6,5 m, suurim korruselisus on kaks maapealset korrust (lubatud on põhikorrus ja katusekorrus). Ühekorruselise kõrvalhoone hoonestusala HA-3 maapealseks ehitisealuseks pindalaks on määratud 33 m2 ja lubatud maksimaalne kõrgus on 3,0 m. Piirile ehitatava abihoone kõrgus on antud koos tulemüüri kõrgusega.
Hoonete kõrguseid arvestatakse planeeringus esitatud kõrgusmärgist 2,00 m abs.

Karusselli tn 109 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud ühepereelamu maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut krundile määratud elamute arvu osas, kavandades krundile kaks elamut ja abihoone; tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut selles osas, et suurendatakse krundi täisehituseprotsenti 25 protsendilt 30 protsendini.

Pärnu linnas Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 otsus nr 50)


12.-20. juunini 2018
 J. V. Jannseni  47 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

20. juunil 2018 kell 16.00 
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


25. juunist kuni 24. juulini 2018
Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1178 m2, mis asub Pärnu linnas Ülejõel, Tallinna maantee, Rohu, Piiri ja Lille tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab Tallinna mnt 59 kinnistut. Krundile on kavandatud kaks hoonestusala: hoonestusalale 1 (Tallinna mnt 59/1) on lubatud ehitada kuni 98m2 ehitisealuse pinnaga üksikelamu, hoonestusalale 2 (Tallinna mnt 59/2) on lubatud ehitada kuni 443m2 ehitisealuse pinnaga elamu- ja ärihoone. Hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil kokku on 483m2, krundi lubatud suurim täisehituse protsent on 41% krundi pinnast.

Hoonete lubatud suurim kõrgus hoonestusalas 1 on 6,5m ja hoonestusalas 2 on 8,5m arvestatuna maapinna absoluutkõrgusest 5,55 m abs. Hoonete maapealsete korruste arv hoonestusalas 1 on lubatud kuni kaks korrust (põhikorrus+ katusekorrus) ja hoonestusalas 2 on kuni kaks täiskorrust, hoonetele on lubatud üks maa-alune korrus.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates krundi maakasutuse juhtotstarbeks 50–55% väikeelamumaa ja 45-50% ärimaa. Lisaks muudetakse väikeelamumaa krundile määratud täisehituse protsendi suurust.

Pärnu linnas Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 otsus nr 49)


4. mai - 4. juuni 2018
Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav Saare tn 6 kinnistu, suurusega 672 m2, asub Pärnu linnas Raeküla elamupiirkonnas Saare tn ääres. Kinnistu on hoonestatud. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Saare tn 6 krundi maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ärimaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks üksikelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet (elamu ja kõrvalhoone), kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 200 m2

Kahekorruselise elamu maksimaalseks kõrguseks nähakse ette 8 m ja ühekorruselise kõrvalhoone kõrguseks 4 m arvestatuna antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnõvõrkudega
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis


26. aprillist kuni 28. maini 2018
Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on ca 34 422 m2, mis asub Pärnu linnas, Tammiste piirkonnas hõlmates Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistut.
Ülesandeks on kehtiva detailplaneeringuga kavandatud kolme korterelamumaa krundi (Nurmenuku tn 8, 10 ja 16) asemele moodustada erinevate suurustega 9 üksikelamu maa kasutusega krunti, mis paiknevad positsioonidel Pos 4 kuni Pos 12 ja millede suurused on kavandatud vahemikus 1617 m2 kuni 691 m2. Kahel krundil (Nurmenuku tn 3 ja 4) Pos 2, suurusega 5499 m2 ja Pos 3, suurusega 5217 m2, säilitatakse kehtiva detailplaneeringu kohane lahendus, mis näeb kruntidele ette korterelamumaa kasutamise sihtotstarbe.

Kavandatav uus kruntimislahendus arvestab varem moodustatud Nurmenuku tänava T1 kinnistu (Pos 15) kuju ja suurusega 9947 m2, tänava kinnistu piire ei muudeta. Koostatud detailplaneering arvestab varem kehtestatud planeeringute liikluskorralduslike lahendustega.

Nurmenuku tn 1 kinnistul (Pos 1) suurusega 1913 m2 säilib kaubandus, toitlustus- ja teenindushoone maa kasutamise sihtotstarve. Nurmenuku tn 2 kinnistul (Pos 17) suurusega 1173 m2 säilib haljasala maa kasutamise sihtotstarve. Nurmenuku tn 5a krundil (Pos 14) suurusega 50 m2 ja Nurmenuku tn 5 krundil (Pos 13) suurusega 157 m2 säilivad vastavalt elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa ning kanalisatsiooni- ja reoveepuhastuse ehitise maa kasutamise sihtotstarbed.

Planeeringuga on piirkonna kruntide maakasutuse juhtotstarveteks (juhtfunktsioon) määratud väikeelamumaa, korruselamumaa, üldmaa, ärimaa ja transpordimaa.

Detailplaneeringuga muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut kruntidele määratud maakasutuse sihtotstarvete osas, uueks maakasutuse juhtfunktsiooniks kavandatakse valdavalt väikeelamumaa. Lisaks muudetakse üldplaneeringut väikeelamumaale ettenähtud krundi suuruse osas.

Pärnu linnas Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavaolikogu 29.03.2018 otsus nr 29) 


10. -24. aprillini 2018
Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Audru Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 414 algatatud ja vastu võetud Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu (suurusega 3,91 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0376) eesmärk on muuta maa sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ja jagada kinnistu kruntideks ning anda ehitusõigus 8 ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.

Planeeritav ala asub Audru jõe kaldal, ümbritsetuna hoonestatud ja hoonestamata elamumaadest. Juurdepääs kruntidele on avalikult kasutatavast Põllu tänavast, üle Pajuvälja kinnistu ja Pajupera tee L1 kinnistut kulgevat erateed pidi (kus on seatud tasuta ja tähtajatu sõiduteeservituut kinnistute igakordsete omanike kasuks) ja käesoleva detailplaneeringuga kavandatud 12 meetri laiuselt teemaa krundilt, mis on jätkuks Pajupera tee ja tänava maa krundile.

Pajupera kinnistu jagatakse kaheksaks ühepereelamu krundiks suurustega enam kui 4000 m2 ja üheks tee krundiks. Elamumaa krundile on lubatud üks kahekorruseline ühepereelamu koos kahe kõrvalhoonega. Krundisiseste tehnorajatiste parim võimalik asukoht lahendatakse ehitusprojektiga.

Ehituskeeluvööndis, mis on 50 m Audru jõe veepiirist, on lubatud elamut teenindavate tehnovõrkude rajamine, piirete rajamine ei ole lubatud, tuleb säilitada looduslik keskkond. Planeeritav ala on kaetud drenaažisüsteemiga. Ehitustegevusega ei tohi drenaažisüsteemi katkestada.

Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldus nr 276)


22. märtsil 2018 kell 16.00 
planeeritava territooriumi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 


Detailplaneeringu avalik väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta ettepanekute ja arvamustega kokku kuus avaldust

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini 2018. 
Planeeritav ala suurusega ~9201 m² asub Pärnus Ülejõel, vahetult Tallinna mnt ja J. V. Jannseni tn ristmikul. Detailplaneeringuga nähakse ette piirkonna elanikke teenindava kaasaegse kaubanduskeskuse, apteegi ja perearstikeskuse rajamise võimalus. Planeeringualasse jääva Jannseni tn 7 kinnistul asuva Ülejõe sauna hoone ning selle tarindid on lubatud lammutada. 

Planeeringuga on maa-ala kavandatud jagada kuueks krundiks: kaks transpordimaa krunti suurustega 911 m2 (Pos 1) ja 2788 m2 (Pos 2); kaks ärimaa krunti suurustega 753 m2 (Pos 3) ja 1402 m2 (Pos 6); üks äri-, elamu- ja/või ühiskondlike ehitiste maa krunt suurusega 3673 m2 (Pos 4); tootmismaa krunt suurusega 74 m2 (Pos 5). Krundile Pos 4 on kavandatud kahe- kuni nelja korruseline sega funktsioonidega kaubandus- ja eluhoone, mille kasutus on 65-85% ärihoone (Rimi kaubanduskeskus), 10-35% eluhoone (korterid) ja 0-5% ühiskondlik hoone (perearstikeskus ja sotsiaalhoolekande asutuse ruumid). Pos 4 krundile võib püstitada ühe hoone suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 1565 m2, hoonestuse suurim lubatud kõrgus on 15,5 m arvestatuna planeeritavast maapinnast.

Korruselisus on neli maapealset korrust, maa-alust korrust ette ei nähta. Krundil Pos 3 olev hoone on tänaseks päevaks rekonstrueeritud ning sellele on väljastatud kasutusluba. Kruntide Pos 5 ja Pos 6 krundipiire planeeringuga ei muudeta. Pos 5 krundil paikneb olemasolev alajaam ja krundil Pos 6 asub Neste automaattankla, mis säilib olemasoleval kujul koos hooldemajakesega.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse sihtotstarbeks määratud ärimaa, ühiskondlike hoonete ja transpordimaa juhtotstarve (juhtfunktsioon). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut kavandades piirkonda valdavalt ärimaa juhtfunktsiooni, millele lisandub osaliselt korruselamumaa, ühiskondlike hoonete maa, transpordimaa ja tootmismaa juhtfunktsioon.

J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsus nr 36)


6. veebruar kuni 7. märts 2018 
Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnus Ülejõel, linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa tn 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Planeeringu alas olevate kinnistute piire ei muudeta. Detailplaneeringuga soovitakse arendada peamiselt autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa sihtotstarvet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2 ja Pesa tn 4 krundile on kavandatud samuti kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 808 m2.. Mõlema krundi hoonete suurim lubatud kõrgus on 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


26. juulist kuni 23. augustini 2017
Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 18,83 ha. Planeeritav ala asub Pärnu linnas, piirnedes Riia mnt, Lao tänava, Pärnu jõe ja Alevi kalmistuga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta alale varem planeeritud krundistruktuuri eesmärgiga võimendada piirkonna olemasolevat kvaliteeti ja selle läbi kujundada atraktiivne ja mitmekesine elukeskkond. Detailplaneeringuga jagatakse planeeringuala kokku 34 positsiooninumbriga krundiks.

Jõe äärde on kavandatud laiem avalik ruum, mis võimaldab rekreatsiooniala rikastavaid funktsioone. Sinna on kavandatud jõeäärne sildumisala teenindav ärihoone ning väikesed roheala teenindavad paviljonid, millede maksimaalseks korruselisuseks on kavandatud 2 korrust.

Elamute hoonefront on kavandatud kaarjalt jõe äärest veidi eemale. Sellele alale on planeeritud 3-5-korruselised nö nõlvamajad. Nõlvamajade taha on kavandatud kergliiklusele avatud avalik ala, mille lääneosasse on kavandatud lasteaed.

Suur-Jõe ja Tüürimehe tänavate äärde on kavandatud korterelamud, kus valdavaks hoonestuse kõrguseks on 3-5 korrust. Korterelamud on ette nähtud nii kõrguslikult kui fassaadilt liigendatuna. Suur-Jõe tänava sihile on kavandatud kuni 8-korruseline torn. Planeeringuala hõlmab ka Waldhofi parki, kus on ette nähtud säilitada olemasolev haljastus. Muudetud on jalakäiguteede võrgustikku, loomaks sujuvaid ja loogilisi ühendusi jõeni. Planeeritavate kruntide moodustamist ja suurusi käsitletakse detailplaneeringu põhijoonisel ja kruntimise joonisel.

Piirkonna kruntide kasutamise sihtotstarveteks on määratud korterelamumaa, haridus- ja lasteasutuse maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa, kontori- ja büroohoone maa, spordirajatise maa, haljasala maa, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste maa, tee ja tänava maa, kergliiklustee maa-ala, kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa. Käesolev planeering on koostatud maakasutuse juhtotstarbe osas üldplaneeringu kohasena.

Pärnu linna üldplaneeringuga on planeeringualal, Pärnu jõe kaldapealsel lõigul määratud 30m ulatusega ehituskeeluvöönd. Detailplaneeringuga nähakse ette üldplaneeringu muutmist veekogu kalda ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Pärnu jõe ehituskeeluvööndit nähakse ette vähendada 10 meetrini Pärnu jõe tavalisest veepiirist eesmärgiga võimaldada jõe kaldale sildumisala teenindav hoone ehitamist vajalikus ulatuses.

Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti järgmisi võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid: lihkeohtlikkus ja geoloogia, pinnas, müra, vibratsioon, välisõhukvaliteet, jäätmed, kultuuripärand, looduskaitse, maastikuilme, insolatsioon, sotsiaal-majanduslik mõju, liiklus, teenused, sademevesi, suurus ja ruumiline ulatus, vastavus seadusandlusele, mõju Natura 2000 võrgustiku alale.

Kokkuvõttes koostatud detailplaneeringuga eeldatavalt mõju keskkonnale võrreldes praegu kehtiva lahendusega ei suurene. Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud 30% väiksem hoonestustihedus ja olemasoleva jäätmaa muutmine esteetiliselt nauditavaks elamu- ja puhkepiirkonnaks mõjuvad ümbritsevale keskkonnale positiivselt.“

Detailplaneeringuga kavandatavad tegevused on linnakeskkonnas tavapärased ega oma oluliselt negatiivset keskkonnamõju, mistõttu jäeti Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang
Pärnu Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 nr 53)


UUS!

Detailpaneeringute kaardirakendus 
(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee