Planeeringute väljapanekud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


4. mai - 4. juuni 2018
Saare tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav Saare tn 6 kinnistu, suurusega 672 m2, asub Pärnu linnas Raeküla elamupiirkonnas Saare tn ääres. Kinnistu on hoonestatud. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Saare tn 6 krundi maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ärimaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks üksikelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet (elamu ja kõrvalhoone), kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 200 m2

Kahekorruselise elamu maksimaalseks kõrguseks nähakse ette 8 m ja ühekorruselise kõrvalhoone kõrguseks 4 m arvestatuna antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnõvõrkudega
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis


2.–30. maini 2018
Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala moodustab 705 m² suurune, elamumaa sihtotstarbega Papli tn 6a kinnistu, mis asub Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst, Kuuse, Papli ja Lehe tänavate vahelises kvartalis. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kolmekorruselise, viie korteriga korterelamu ehitamiseks.

Papli tn 6a krundile on lubatud rajada üks hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 211 m2, mis moodustab krundi täisehituseks 30% krundi pinnast. Hoone maksimaalne kõrgus on 10.9m arvestatuna planeeritavast maapinna kõrgusest 2.10 m abs. Korterelamule on lubatud kaks maapealset põhikorrust ja katusekorrus ning üks maa-alune korrus. Planeeritava ala haljastuse osakaal on minimaalselt 30% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma krundi piires, ette on nähtud 5 parkimiskohta õuealal.

Papli tn 6a krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku Papli tn 6a maa-alale üldplaneeringuga määratud väikeelamumaa juhtotstarbe muutmiseks korruselamumaa juhtfunktsiooniks.

Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 otsus nr 28)
Papli tn 6a insolatsioonianalüüs


26. aprillist kuni 28. maini 2018
Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on ca 34 422 m2, mis asub Pärnu linnas, Tammiste piirkonnas hõlmates Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistut.
Ülesandeks on kehtiva detailplaneeringuga kavandatud kolme korterelamumaa krundi (Nurmenuku tn 8, 10 ja 16) asemele moodustada erinevate suurustega 9 üksikelamu maa kasutusega krunti, mis paiknevad positsioonidel Pos 4 kuni Pos 12 ja millede suurused on kavandatud vahemikus 1617 m2 kuni 691 m2. Kahel krundil (Nurmenuku tn 3 ja 4) Pos 2, suurusega 5499 m2 ja Pos 3, suurusega 5217 m2, säilitatakse kehtiva detailplaneeringu kohane lahendus, mis näeb kruntidele ette korterelamumaa kasutamise sihtotstarbe.

Kavandatav uus kruntimislahendus arvestab varem moodustatud Nurmenuku tänava T1 kinnistu (Pos 15) kuju ja suurusega 9947 m2, tänava kinnistu piire ei muudeta. Koostatud detailplaneering arvestab varem kehtestatud planeeringute liikluskorralduslike lahendustega.

Nurmenuku tn 1 kinnistul (Pos 1) suurusega 1913 m2 säilib kaubandus, toitlustus- ja teenindushoone maa kasutamise sihtotstarve. Nurmenuku tn 2 kinnistul (Pos 17) suurusega 1173 m2 säilib haljasala maa kasutamise sihtotstarve. Nurmenuku tn 5a krundil (Pos 14) suurusega 50 m2 ja Nurmenuku tn 5 krundil (Pos 13) suurusega 157 m2 säilivad vastavalt elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa ning kanalisatsiooni- ja reoveepuhastuse ehitise maa kasutamise sihtotstarbed.

Planeeringuga on piirkonna kruntide maakasutuse juhtotstarveteks (juhtfunktsioon) määratud väikeelamumaa, korruselamumaa, üldmaa, ärimaa ja transpordimaa.

Detailplaneeringuga muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut kruntidele määratud maakasutuse sihtotstarvete osas, uueks maakasutuse juhtfunktsiooniks kavandatakse valdavalt väikeelamumaa. Lisaks muudetakse üldplaneeringut väikeelamumaale ettenähtud krundi suuruse osas.

Pärnu linnas Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavaolikogu 29.03.2018 otsus nr 29) 


10. -24. aprillini 2018
Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Audru Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 414 algatatud ja vastu võetud Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu (suurusega 3,91 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0376) eesmärk on muuta maa sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ja jagada kinnistu kruntideks ning anda ehitusõigus 8 ühepereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.

Planeeritav ala asub Audru jõe kaldal, ümbritsetuna hoonestatud ja hoonestamata elamumaadest. Juurdepääs kruntidele on avalikult kasutatavast Põllu tänavast, üle Pajuvälja kinnistu ja Pajupera tee L1 kinnistut kulgevat erateed pidi (kus on seatud tasuta ja tähtajatu sõiduteeservituut kinnistute igakordsete omanike kasuks) ja käesoleva detailplaneeringuga kavandatud 12 meetri laiuselt teemaa krundilt, mis on jätkuks Pajupera tee ja tänava maa krundile.

Pajupera kinnistu jagatakse kaheksaks ühepereelamu krundiks suurustega enam kui 4000 m2 ja üheks tee krundiks. Elamumaa krundile on lubatud üks kahekorruseline ühepereelamu koos kahe kõrvalhoonega. Krundisiseste tehnorajatiste parim võimalik asukoht lahendatakse ehitusprojektiga.

Ehituskeeluvööndis, mis on 50 m Audru jõe veepiirist, on lubatud elamut teenindavate tehnovõrkude rajamine, piirete rajamine ei ole lubatud, tuleb säilitada looduslik keskkond. Planeeritav ala on kaetud drenaažisüsteemiga. Ehitustegevusega ei tohi drenaažisüsteemi katkestada.

Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldus nr 276)


23. märtsist kuni 4. aprillini 2018
A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu korrigeeritud eskiislahendust tutvustav väljapanek

4. aprillil 2018 kell 16.00 
korrigeeritud eskiislahenduse avalik arutelu 

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP illustreeriv joonis
DP situatsiooniskeem


Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneering arvamuste avaldamiseks

DP seletuskiri
DP põhijoonis 
DP illustreeriv joonis
DP tugijoonis
DP tehnovõrkude joonis
DP situatsiooniskeem


22. märtsil 2018 kell 16.00 
planeeritava territooriumi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 


Detailplaneeringu avalik väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta ettepanekute ja arvamustega kokku kuus avaldust

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini 2018. 
Planeeritav ala suurusega ~9201 m² asub Pärnus Ülejõel, vahetult Tallinna mnt ja J. V. Jannseni tn ristmikul. Detailplaneeringuga nähakse ette piirkonna elanikke teenindava kaasaegse kaubanduskeskuse, apteegi ja perearstikeskuse rajamise võimalus. Planeeringualasse jääva Jannseni tn 7 kinnistul asuva Ülejõe sauna hoone ning selle tarindid on lubatud lammutada. 

Planeeringuga on maa-ala kavandatud jagada kuueks krundiks: kaks transpordimaa krunti suurustega 911 m2 (Pos 1) ja 2788 m2 (Pos 2); kaks ärimaa krunti suurustega 753 m2 (Pos 3) ja 1402 m2 (Pos 6); üks äri-, elamu- ja/või ühiskondlike ehitiste maa krunt suurusega 3673 m2 (Pos 4); tootmismaa krunt suurusega 74 m2 (Pos 5). Krundile Pos 4 on kavandatud kahe- kuni nelja korruseline sega funktsioonidega kaubandus- ja eluhoone, mille kasutus on 65-85% ärihoone (Rimi kaubanduskeskus), 10-35% eluhoone (korterid) ja 0-5% ühiskondlik hoone (perearstikeskus ja sotsiaalhoolekande asutuse ruumid). Pos 4 krundile võib püstitada ühe hoone suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 1565 m2, hoonestuse suurim lubatud kõrgus on 15,5 m arvestatuna planeeritavast maapinnast.

Korruselisus on neli maapealset korrust, maa-alust korrust ette ei nähta. Krundil Pos 3 olev hoone on tänaseks päevaks rekonstrueeritud ning sellele on väljastatud kasutusluba. Kruntide Pos 5 ja Pos 6 krundipiire planeeringuga ei muudeta. Pos 5 krundil paikneb olemasolev alajaam ja krundil Pos 6 asub Neste automaattankla, mis säilib olemasoleval kujul koos hooldemajakesega.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse sihtotstarbeks määratud ärimaa, ühiskondlike hoonete ja transpordimaa juhtotstarve (juhtfunktsioon). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut kavandades piirkonda valdavalt ärimaa juhtfunktsiooni, millele lisandub osaliselt korruselamumaa, ühiskondlike hoonete maa, transpordimaa ja tootmismaa juhtfunktsioon.

J. V. Jannseni tn 1, 3, 5, 5a, 7, 7a kinnistute ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsus nr 36)


21. märtsist kuni 19. aprillini 2018 
Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

» Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 01.03.2018 otsus nr 19)

Detailplaneeringu koostamine algatati Pärnu Linnavolikogu 17. augusti 2017 otsusega nr 75. Detailplaneeringuala suurus on 344 503 m2. Planeeringuala asub Räämal, Niidu ettevõtluspiirkonnas hõlmates Raba tn 34 kinnistut. Detailplaneeringu ülesandeks on selgitada välja Raba tn 34 kinnistule päikeseelektrijaama rajamise võimalused. Päikeseelektrijaama rajamine on kavandatud endise prügila alale. Raba tn 34 kinnistu piire ei muudeta. Krundile on lubatud rajada üks hoone, mis on alajaam, hoone maksimaalse kõrgusega 5 m ja lubatud suurima hoone ehitisealuse pinnaga 500 m2 .

Krundi lubatud suurim rajatiste ehitisealune pind on 77 500 m2. Rajatiste maksimaalne kõrgus on 6 m (paneelid ja konstruktsioon). Lubatud rajatised on tootmise ja jaotamise ehitised (päikesepaneelid, alajaam, inverterid jm jaama ehitamiseks vajalik tehnoloogia); teenindusala (kõvakattega väljak); tehnovõrgud. Päikesepaneelid paigaldatakse konserveeritud prügimäe horisontaalpindadele laugjatele nõlvadele, olemasolevat reljeefi arvestavalt, eraldi ridadena üksteise taha. Kokku paigaldatakse ca 22 000 päikesepaneeli.

Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon (juhtotstarve) planeeringualal on üldmaa. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust: krundi maakasutuse juhtotstarve muudetakse üldmaast tootmismaaks.

Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid sealhulgas seotust teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega, vee, pinnase või õhu saastumist, jäätmeteket, müra, vibratsiooni, valgusreostust, soojus, kiirgus ja lõhna teket, mõju Natura 2000 võrgustiku alale või mõnele muule kaitstavale loodusobjektile, piiriülest mõju. Natura 2000 alasid kavandatava tegevuse mõjupiirkonnas ei paikne. Eelhinnangu kokkuvõttes peetakse võimalike arendustegevuste vähest hulka silmas pidades paikeseelektrijaama rajamist suletud prügila kehandile sobivaks ning leevendavaid meetmed järgides puudub eeldus olulise negatiivse keskkonnamõju kaasnemiseks.

Taastuvatest allikatest (päikesevalgus) elektrienergia tootmine võimaldab vähendada ebaefektiivset loodusvarade kasutamist ja keskkonnamõjusid elektri tootmisel põlevkivist. Kavandatava tegevuse tehnoloogiline tase on kõrge ning ei põhjusta olulisi häiringuid ümbritsevale keskkonnale, mistõttu jäeti Raba tn 34 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.


21. märtsist kuni 4. aprillini 2018 
A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek


» A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 26.02.2018 korraldus nr 210)

Pärnu Linnavalitsuse 24. aprilli 2017 korraldusega nr 20 algatati A.H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneering ülesandega jagada kinnistu kaheks krundiks, selgitada välja moodustatavatele kruntidele ehitusõigus, määrata arhitektuursed ning ehituslikud tingimused.

Detailplaneeringuala suurusega 20 922 m2 paikneb Pärnu kesklinnas ja hõlmab A. H. Tammsaare pst 39 kinnistut, millel asub Pärnu Tennisehall koos sinna juurde kuuluvate väljakutega. Detailplaneeringuga jagatakse A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu kaheks krundiks suurustega 17 113 m2 (Pos 1) ja 3810 m2 (Pos 2 ).

Krundile Pos 1 on lubatud suurim hoonete arv 4 hoonet, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga kokku 6500 m2 ja maa-aluse ehitisealuse pindalaga kokku 100 m2. Suurim lubatud maapealne korruselisus hoonestusala HA-1 osas on kolm korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus. Hoonestusala HA-2 on planeeritud kahekorruselise hoone kas kohviku või suveterrassi tarbeks. Krundile Pos 2 on lubatud suurim hoonete arv 2 hoonet, lubatud suurima 100 m2 suuruse maa-aluse ja lubatud maapealse ehitisealuse pindalaga kokku 1550 m2. Suurim lubatud maapealne korruselisus hoonestusala HA-3 osas on viis korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus Olemasolev Villa tänava ääres paiknev hoone, hoonestusalal HA-4, on kavas rekonstrueerida.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kruntide maakasutuse sihtotstarbeks määratud ärimaa juhtfunktsioon (juhtotstarve), mida planeeringuga ei muudeta. Planeeritava ala arendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.


6. veebruar kuni 7. märts 2018 
Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnus Ülejõel, linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa tn 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Planeeringu alas olevate kinnistute piire ei muudeta. Detailplaneeringuga soovitakse arendada peamiselt autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni. Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa sihtotstarvet. Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2 ja Pesa tn 4 krundile on kavandatud samuti kaks hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 808 m2.. Mõlema krundi hoonete suurim lubatud kõrgus on 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis


26. jaanuarist kuni 26. veebruarini
Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanekPlaneeritava ala suurus on 5125 m2, mis asub Pärnus Räämal. Planeeringuala haarab tervikuna Kiige tn 7b ja Tulika tn 10 kinnistuid, tänavate alad on haaratud osaliselt. Hoonestatud on vaid Tulika tn 10, kus asub ühepereelamu. Planeeringu koostamise eesmärk on Tulika tn 7, Kaevu tn 62 ja Kiige tn 9 kruntidega külgnev transpordimaa kinnistu osa ümber kruntida, kavandades piirkonda väikeelamumaa maakasutuse juhtotstarvet.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut määrates üldmaa ja trans-pordimaa juhtfunktsiooni asemele väikeelamumaa. Planeeringuga moodus-tatakse alale neli kaksikelamu maa ning kaks tee ja tänava maa kasutusega krunti. Täiendavalt on korrigeeritud Tulika tn 10 krundi piire. Kaksikelamumaa kruntide suurused on kavandatud vahemikku 640-852 m2, igale võib rajada ühe hoone. Kruntidele lubatud täisehituse protsent on vahemikus 24-30%, lubatud korruselisus on kaks maapealset korrust (hoonete maksimaalne kõrgus 7m). Planeeritud elamukrundi pinnast tuleb haljastada vähemalt 30 %. Sõidukite parkimine korraldatakse oma kruntide piires.

DP seletuskiri
DP eskiis
DP KSH eelhinnang
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP 3D joonis


Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneering arvamuste avaldamiseks

DP seletuskiri 
DP illustreeriv joonis
DP tugijoonis
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
Päikese liikumine (video)


25. septembril 2017 kell 16.00
Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu
Detailplaneeringu avalik väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta planeeringuala naaberkinnistu omanike poolt esitatud  avaldus.

Arutelu alusel korrigeeritud detailplaneeringu materjalid
DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP põhijoonise väljavõte
DP tugijoonis
DP tehovõrkude joonis
DP kruntide moodustamine

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20. juuli kuni 17. august 2017
Detailplaneeringuala suurusega ca 8,9 ha asub Räämal, külgnedes Ehitajate teega. Pärnu Muuseum soovib rajada piirkonda vabaõhumuuseumi kompleksi, kus konserveeritakse, restaureeritakse ja eksponeeritakse hooneid (elamuid), mida kunagi on kasutatud eeskätt tööliste majutamiseks – Vaeste‑Patuste alev.

Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala jagada seitsmeks krundiks: Ehitajate teega paralleelsele kergliiklusteele moodustatakse olemasolevast väiksem transpordimaa krunt Pos.1 suurusega 9143 m2; Vabaõhumuuseumile moodustatakse kolm krunti – kaks vabaõhumuuseumimaa krunti Pos.2 suurusega 36 037 m2 ja Pos.3 suurusega 36 349 m2 ning muuseumi teenindamiseks kavandatav ärimaa krunt Pos.5 suurusega 600 m2; Krunt Pos.4 suurusega 4988 m2 moodustatakse Niidu ojale ja selle kaldal paiknevale kergliiklusteele (haljasala maa); Krunt Pos.6 suurusega 1892 m2 moodustatakse juurdepääsuks Rohu tn 156 a ridaelamu krundile; Krunt Pos.7 suurusega 40 m2 moodustatakse taristu teenindamiseks.

Ühele kruntidest Pos.2 või Pos.3 on kavandatud kõrgehitisena ilmaratas, kõrgusega kuni 35 m olemasolevast maapinnast. Muuseumialale on lubatud rajada vagonettide rada. Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarveteks on määratud kergliiklusteemaa, vabaõhumuuseumi maa, haljasala maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, juurdepääsuteemaa, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, mis vastavad üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa, ühiskondlike hoonete maa, üldmaa, ärimaa ja tootmismaa. Planeeritava ala tegevus on suunatud muusemile, millest peab lähtuma ka alale planeeritud ärimaa kasutamine.

Pärnu linna üldplaneering näeb alale ette põhiliselt väikeelamu-ja korruselamumaa juhtotstarvet. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut.

Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 otsus nr 55)


26. juulist kuni 23. augustini 2017
Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 18,83 ha. Planeeritav ala asub Pärnu linnas, piirnedes Riia mnt, Lao tänava, Pärnu jõe ja Alevi kalmistuga.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta alale varem planeeritud krundistruktuuri eesmärgiga võimendada piirkonna olemasolevat kvaliteeti ja selle läbi kujundada atraktiivne ja mitmekesine elukeskkond. Detailplaneeringuga jagatakse planeeringuala kokku 34 positsiooninumbriga krundiks.

Jõe äärde on kavandatud laiem avalik ruum, mis võimaldab rekreatsiooniala rikastavaid funktsioone. Sinna on kavandatud jõeäärne sildumisala teenindav ärihoone ning väikesed roheala teenindavad paviljonid, millede maksimaalseks korruselisuseks on kavandatud 2 korrust.

Elamute hoonefront on kavandatud kaarjalt jõe äärest veidi eemale. Sellele alale on planeeritud 3-5-korruselised nö nõlvamajad. Nõlvamajade taha on kavandatud kergliiklusele avatud avalik ala, mille lääneosasse on kavandatud lasteaed.

Suur-Jõe ja Tüürimehe tänavate äärde on kavandatud korterelamud, kus valdavaks hoonestuse kõrguseks on 3-5 korrust. Korterelamud on ette nähtud nii kõrguslikult kui fassaadilt liigendatuna. Suur-Jõe tänava sihile on kavandatud kuni 8-korruseline torn. Planeeringuala hõlmab ka Waldhofi parki, kus on ette nähtud säilitada olemasolev haljastus. Muudetud on jalakäiguteede võrgustikku, loomaks sujuvaid ja loogilisi ühendusi jõeni. Planeeritavate kruntide moodustamist ja suurusi käsitletakse detailplaneeringu põhijoonisel ja kruntimise joonisel.

Piirkonna kruntide kasutamise sihtotstarveteks on määratud korterelamumaa, haridus- ja lasteasutuse maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa, kontori- ja büroohoone maa, spordirajatise maa, haljasala maa, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste maa, tee ja tänava maa, kergliiklustee maa-ala, kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa. Käesolev planeering on koostatud maakasutuse juhtotstarbe osas üldplaneeringu kohasena.

Pärnu linna üldplaneeringuga on planeeringualal, Pärnu jõe kaldapealsel lõigul määratud 30m ulatusega ehituskeeluvöönd. Detailplaneeringuga nähakse ette üldplaneeringu muutmist veekogu kalda ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Pärnu jõe ehituskeeluvööndit nähakse ette vähendada 10 meetrini Pärnu jõe tavalisest veepiirist eesmärgiga võimaldada jõe kaldale sildumisala teenindav hoone ehitamist vajalikus ulatuses.

Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti järgmisi võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid: lihkeohtlikkus ja geoloogia, pinnas, müra, vibratsioon, välisõhukvaliteet, jäätmed, kultuuripärand, looduskaitse, maastikuilme, insolatsioon, sotsiaal-majanduslik mõju, liiklus, teenused, sademevesi, suurus ja ruumiline ulatus, vastavus seadusandlusele, mõju Natura 2000 võrgustiku alale.

Kokkuvõttes koostatud detailplaneeringuga eeldatavalt mõju keskkonnale võrreldes praegu kehtiva lahendusega ei suurene. Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud 30% väiksem hoonestustihedus ja olemasoleva jäätmaa muutmine esteetiliselt nauditavaks elamu- ja puhkepiirkonnaks mõjuvad ümbritsevale keskkonnale positiivselt.“

Detailplaneeringuga kavandatavad tegevused on linnakeskkonnas tavapärased ega oma oluliselt negatiivset keskkonnamõju, mistõttu jäeti Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang
Pärnu Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 nr 53)


19.05.2017
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu korrigeeritud lahendus 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
19. mai - 16. juuni 2016

Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas Suur-Jõe tänava, 1. Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. Üldplaneeringuga on ette nähtud väikeelamumaa krundi soovituslikuks suuruseks minimaalselt 600 m2 ja maksimaalselt 1500 m2. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Planeeringuga kavandatakse moodustatavale krundile rajada kolm hoonet (põhihoone ja 2 kõrvalhoonet) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 609 m2, mis moodustab täisehituseks 20% krundi pinnast. Põhihoone lubatud suurim kõrgus kuni 9,0 m ja kõrvalhoonete suurim lubatud kõrgus on 6,5m arvestades ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest 2,15m abs. Põhihoone maksimaalne korruselisus on kaks maapealset korrust (põhi- ja katusekorrus), lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhooned on lubatud ehitada ühekorruselistena, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.04.2016 otsus nr 39)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee