Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Seoses 1. jaanurist 2018 toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi
Vormides vajalike paranduste sisseviimisega läeb aega. Vormid on jagatud valdkonniti ja seotud vastava valdkonna struktuuriüksusega. Nt varem kuulusid haridus, kultuur ja sport Haridus- ja kultuuriosakonna (HKO) alla ning taotlused tuli esitada HKO-le. Uuest aastast on haridusosakond ja kultuuri- ja sporditeenistus eraldiseisvad ning dokumendid jms tuleb esitada vastavale struktuuriüksusele.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid (sõltumata valdkonnast) palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Ehitisregistri taotlusvormid

   

 

Detailplaneeringu algatamise ettepanek

 

 

Hooneregistri arhiivist väljastatavate koopiate nõue

PDF  

 

Restaureerimistoetuse taotlus

     
Restaureerimistoetuse kasutamise aruanne      

Servituudi seadmise taotlus

PDF  

 

Muinsuskaitseameti taotlusvormid

   

 

Ettevõtlustoetuse taotlus ; Lisa - eelarve

 

 

Ettevõtlustoetuse kasutamise aruanne ; Lisa - kulud

 

 

Müügikoha laiendamine või paigaldamine

PDF

RTF

 

Reklaamiloa taotlus

PDF

RTF

 

Reklaamiloa muutmise taotlus

PDF

RTF

 

Reklaamimaksu deklaratsioon

 

RTF

 

Pärnu linn

     

Erakooli tegevustoetuse taotlus ; Lisa - õppurite nimekiri

 

 

Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotlus

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus

PDF 

RTF 

 

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 
Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi taotlus juriidilistele isikutele   

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (7-19 aastastele noortele võistlustel, konkurssidel või laagrites.osalemiseks)

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Lasteaiakoha taotlus

Töö kaotanud vanematele makstav lapse koolitoetus

PDF

RTF

 


Audru osavald

     

Noorteprojekti toetuse taotlus

PDF 

RTF 

 

Noorteprojekti konkursi aruanne

PDF 

RTF 

 

Hauaplatsi taotlus

PDF

RTF

 

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus

PDF

RTF

 e-teenus

Hoove korrastavate korterelamute toetuse taotlus

 

Korraldatud jäätmevedu - taotlus mitteliitumiseks

PDF

RTF

Korraldatud jäätmevedu - kinnitus

PDF

RTF

 

Korraldatud jäätmevedu - Ühismahuti kasutamise taotlus

PDF

RTF

 

Raieloa taotlus 

PDF 

   

Taotlus reovee kohtkäitlusloa saamiseks

PDF

RTF

 

Pärnu linn

     

Avalike ürituste korraldamise taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus

PDF 

RTF

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus

PDF 

RTF

 

- Lisa 1. Andmed kollektiivi kohta

PDF 

RTF

 

- LIsa 2. Kollektiivi nimekiri 

PDF 

RTF

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

 

Loomestipendiumi taotlus      
Loomestipendiumi kasutamise aruanne      

Sporditegevuse toetuse taotlus

PDF

RTF 

 

Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne

PDF 

RTF

 

Spordiprojektide toetuse taotlus

PDF

RTF

 

Spordiprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF 

RTF

 


Audru osavald

     

Vabaühenduste projektitoetuse taotlus

     

- Lisa - Projektitoetuse eelarve 

.RTF 

.XLS

 

Vabaühenduste projektitoetuse kasutamise aruanne

     

Vabaühenduste tegevustoetuse taotlus

     

Vabaühenduste tegevustoetuse kasutamise aruanne

     


Paikuse osavald

     

Kultuurirahastu projektitoetuse taotlus juriidilisele isikule

PDF

RTF

 

Kultuurirahastu projektitoetuse taotlus eraisikule

PDF

RTF

 

Kultuurirahastu projektitoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuurirahastu projektitoetuse leping

PDF

RTF

 

Sporditegevuse toetuse taotlus

     

Sporditegevuse oetuse kasutamise aruanne

     

Sünni registreerimise avaldus

PDF 

eesti.ee

 (eesti.ee-s sünni registreerimiseks peavad vanemad  olema omavahel abielus)

Abiellumisavaldus 

PDF

   

Abielu lahutamise ühine avaldus 

PDF

   

Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus

PDF

   

Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

PDF

   

Isaduse omaksvõtu avaldus 

PDF

   

Nime muutmise avaldus

PDF

   

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus 

PDF

   

Põlvnemise välistamise avaldus

PDF

   

Rahvastikuregistri andmete muutmise avaldus 

PDF

   

Statistiliste andmete teade 

PDF

eesti.ee  

Elukoha registreerimine (vormid on määruse lisadena)

   

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks 

PDF

   

Eluruumi üürimise taotlus

 

 

 
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus raske või sügava puudega isikutele   

Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus

 

Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus

 

 

 

Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale

 

 

 

Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale

PDF 

RTF 

 

Hooldekodukoha taotlus (ööpäevaringne hooldusteenus)

 

 

 

Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks

PDF

RTF

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus 

Isikliku abistaja teenuse taotlus 

 

Lapse sünnitoetuse taotlus (vajalik identifitseerimine ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või pangalingi kaudu)

Matusetoetuse taotlus

Päevahoiuteenuse taotlus täisealisele erivajadustega isikule

     

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek

PDF

 

 

Sotsiaalprojektide toetuse taotlus

RTF

Tegevustoetuse taotlus sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele MTÜ-dele

RTF

 

Terviseprojektide toetuse taotlus

PDF

 

 

Tugiteenuse taotlus raske või sügava puudega lapsele

   

 

Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele

   

Tugiisikuteenuse taotlus täisealisele isikule

PDF

RTF

Ühekordse lisatoetuse taotlus

 

 

 

Eriveoloa taotlus

eesti k

inglise k

 

Kaeveloa taotlus

PDF

 RTF

 

Kaevetööde tagatisraha arvestus

PDF 

RTF

 

Liikluskeelualasse sissesõidu taotlus

 

   

Taksoveo sõidukikaardi avaldus

 

 

Taksoveoloa avaldus

 

 

Taksoveo teenindajakaardi avaldus

 

   

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus kahe- ja enamalapselise pere lastele õppeperioodiks

 RTF

 

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus nelja- ja enamalapselise pere liikmetele

 RTF

 

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus eestkoste all olevatele isikutele

 RTF

 

Teede ja tänavate sulgemise taotlus

PDF

 

 

Viivistasu otsuse vaie

PDF

RTF

Aukodaniku nimetuse andmise taotlus

 

 

 

Vapimärgi andmise taotlus

 

Teenetemärgi andmise taotlus

   

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettepanek

PDF

 

 

Mitteeluruumi erastamise taotlus

PDF 

RTF 

 

Mitteeluruumi erastamise taotlus juriidilisele isikule

PDF

RTF 

 

Elukoha registreerimine (vormid on määruse lisadena)