Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud vormid palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Ehitisregistri taotlusvormid

   

 

Detailplaneeringu algatamise ettepanek

PDF  RTF

 

Hooneregistri arhiivist väljastatavate koopiate nõue

PDF  

 

Restaureerimistoetuse taotlus

     
Restaureerimistoetuse kasutamise aruanne      

Servituudi seadmise taotlus

PDF  

 

Muinsuskaitseameti taotlusvormid

   

 

Ettevõtlustoetuse taotlus

 

XLS

 

Ettevõtlustoetuse kasutamise aruanne

 

XLS

 

Müügikoha laiendamine või paigaldamine

PDF

RTF

 

Reklaamiloa taotlus

PDF

RTF

 

Reklaamiloa muutmise taotlus

PDF

RTF

 

Reklaamimaksu deklaratsioon

 

RTF

 

Erakooli tegevustoetuse taotlus ; Lisa - õppurite nimekiri

 

 

Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotlus

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus

PDF 

RTF 

 

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 
Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi taotlus juriidilistele isikutele   

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus väikese sissetulekuga leibkondadele 

Lasteaiakoha taotlus

Töö kaotanud vanematele makstav lapse koolitoetus

PDF

RTF

 

Hauaplatsi taotlus

PDF

RTF

 

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus

PDF

RTF

 

Hoove korrastavate korterelamute toetuse taotlus

 

Korraldatud jäätmevedu - taotlus mitteliitumiseks

PDF

RTF

Korraldatud jäätmevedu - kinnitus

PDF

RTF

 

Korraldatud jäätmevedu - Ühismahuti kasutamise taotlus

PDF

RTF

 

Raieloa taotlus

PDF

RTF

 

Taotlus reovee kohtkäitlusloa saamiseks

PDF

RTF

 

Avalike ürituste korraldamise taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus

PDF 

RTF

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus

PDF 

RTF

 

- Lisa 1. Andmed kollektiivi kohta

PDF 

RTF

 

- LIsa 2. Kollektiivi nimekiri 

PDF 

RTF

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

 

Loomestipendiumi taotlus      

Sporditegevuse toetuse taotlus

PDF

RTF 

 

Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne

PDF 

RTF

 

Spordiprojektide toetuse taotlus

PDF

RTF

 

Spordiprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF 

RTF

 

Eluruumi üürimise taotlus

 

 

 
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus raske või sügava puudega isikutele   

Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus

 

Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus

 

 

 

Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale

 

 

 

Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale

PDF 

RTF 

 

Hooldekodukoha taotlus (ööpäevaringne hooldusteenus)

 

 

 

Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks

PDF

RTF

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (väikese sissetulekuga leibkondadele huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Isikliku abistaja teenuse taotlus 

 

Lapse sünnitoetuse taotlus

PDF

RTF

Päevahoiuteenuse taotlus täisealisele erivajadustega isikule

     

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek

PDF

 

 

Sotsiaalprojektide toetuse taotlus

RTF

Tegevustoetuse taotlus sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele MTÜ-dele

RTF

 

Terviseprojektide toetuse taotlus

PDF

 

 

Tugiteenuse taotlus raske või sügava puudega lapsele

   

 

Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele

   

Tugiisikuteenuse taotlus täisealisele isikule

PDF

RTF

Vajaduspõhise peretoetuse taotlus

 

RTF

 

Ühekordse lisatoetuse taotlus

PDF

 

 

Eriveoloa taotlus

eesti k

inglise k

 

Kaeveloa taotlus

PDF

 RTF

 

Kaevetööde tagatisraha arvestus

PDF 

RTF

 

Liikluskeelualasse sissesõidu taotlus

PDF

RTF

 

Taksoveo sõidukikaardi avaldus

 

 

Taksoveoloa avaldus

 

 

Taksoveo teenindajakaardi avaldus

 

   

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus kahe- ja enamalapselise pere lastele õppeperioodiks

 RTF

 

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus nelja- ja enamalapselise pere liikmetele

 RTF

 

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus eestkoste all olevatele isikutele

 RTF

 

Teede ja tänavate sulgemise taotlus

PDF

 

 

Viivistasu otsuse vaie

PDF

RTF

Aukodaniku nimetuse andmise taotlus

 

 

 

Vapimärgi andmise taotlus

 

Teenetemärgi andmise taotlus

   

Pärnu Linnavolikogu aukirja andmise ettepanek

PDF

 

 

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettepanek

PDF

 

 

Mitteeluruumi erastamise taotlus

PDF 

RTF 

 

Mitteeluruumi erastamise taotlus juriidilisele isikule

PDF

RTF 

 

Elukoha registreerimine (vormid on määruse lisadena)