Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Pärnu linnavalitsuse dokumendiregister alates 01.01.2018

» Dokumendiregistri avaleht
» Dokumendiregistri kasutusjuhend
» Isikuandmete kaitse

» Linnavolikogu määrused
» Linnavolikogu otsused
» Linnavolikogu istungite protokollid

» Linnavalitsuse määrused
» Linnavalitsuse korraldused 
» Linnavalitsuse istungite protokollid

Pärnu linnavalitsuse dokumendiregister kuni 31.12.2017

» Dokumendiregistri avaleht
» Linnavolikogu määrused
» Linnavolikogu otsused
» 
Linnavalitsuse määrused
» Linnavalitsuse korraldused
» Linnavalitsuse istungite, komisjonide ja nõupidamiste protokollid
» Valimiskomisjoni otsused

Vallavalitsuste dokumendiregistrid kuni 31.12.2017
» Audru valla dokumendiregister
» Paikuse valla dokumendiregister
» Tõstamaa valla dokumendiregister