Pärnu linna arengukava aastani 2025
- KInnitatud Pärnu LInnavolikogu 15.09.2016 määrusega nr 19 
- Linna arenguvisioon ja -eesmärgid


Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 22.01.2015 otsusega mr 8

- Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsusega nr 14

Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määrusega nr 43

Pärnu linna turismiarengukava 2008-2017 (Lisa 1Lisa 2)
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 17. 04.2008 otsusega nr 29

Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastani 2026
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 22.12.2014 määrusega nr 42

Pärnu linna jäätmekava 2014-2018
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.09.2014 määrusega nr 30
- Jäätmekava on „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ osa (lisa nr 3)

- Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)