Pärnu linna arengukava aastani 2025
- KInnitatud Pärnu LInnavolikogu 15.09.2016 määrusega nr 19 
- Linna arenguvisioon ja -eesmärgid