Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määrusega nr 43