Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastani 2026
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 22.12.2014 määrusega nr 42