NB! Toetusetaotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini 2018!

» Seni kehtinud toetuste korra järgi saab toetust taotleda käesoleval aastal ning menetletakse juba esitatud toetusetaotlusi
» 2019. aastast saab toetusi taotleda vastvalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

- Toetusetaotlus .RTF ; PDF
- Noorteprojekti konkursi aruanne .RTF ; .PDF

» Toetatakse noorteprojekte, mille tegevusevaldkonnad on noorte informeerimine, kaasamine, noorte töötute koolitused, noortelaagrite korraldamine ja nendest osavõtt, koostöö sõprusomavalitsuste noorteühendustega, õpilasesinduste kaasamine, noortevolikogu tegevuse edendamine, karjäärinõustamine jm. tegevus.
» Toetusi võivad taotleda noorteühingud, noortevolikogu, teised noorteühendused ja mittetulundusühingud. Koolide õpilasesindused võivad taotlusi toetuse saamiseks esitada koos noortevolikogu või noorteühingutega koolide juhtkondade nõusolekul.

Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamise põhimõtted:
 1) noorteprojekt on suunatud noorte jaoks ja seda viiakse ellu koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
 2) tingimuste loomine teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtudes noorte vajadustest ja huvidest;
 3) noorteprojekti elluviimine põhineb noorte omaalgatusel, nende osalusel ja vabal tahtel;
 4) noorteprojekti kavandamisel ja elluviimisel lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõtetest.

Toetuse taotleja omaosalus
» Toetuse taotleja omaosalus noorteprojekti maksumuses peab olema vähemalt 10 protsenti.
» Taotleja võib arvestada projekti finantseerimisel omaosalusena vabatahtlikku tööd arvestusega miinimumpalga 1 tunni tasumääraga.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Toetusetaotlus tuleb esitada 15. oktoobriks.
» Aruanne tuleb esitada lepingus märgitud tähtajaks. Aruandele tuleb lisada kuludokumentide koopiad eraldatud ja omaosalusena kasutatud vahendite summa kohta.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
28. mai 2018

Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Noorsoonõunik
Reine Tapp
Suur-Sepa 16, kab 154
444 8255
reine.tapp[at]parnu.ee