Toetused, soodustused

Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
- Toetuse suurus: 50 eurot

Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse Pärnu linna kooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud.

Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Pärnu linna kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poolt suunatud õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli.

Toetuse taotlemine
Toetuse saamiseks esitab lapse vanem, eestkostja või perekonnas hooldaja taotluse e-keskkonnas ARNO, mis on kasutusel ka lapse elukohajärgse kooli määramisel. Taotluse esitamiseks tuleb lapsevanemal end tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID abil. Toetust hakatakse maksma pärast koolide õpilaste nimekirjade kinnitamist.

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8260, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee, arnoinfo[at]lv.parnu.ee


Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
- Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv

Koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumise toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on allpool linnavalitsuse kehtestatud piiri. Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise toetuse leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku piiriks on 130 eurot. Taotlejale, kelle leibkonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa 130 eurot määratakse toetuseks 100% tasumisele kuuluvast toidurahast.

Toetuse taotlemine
Taotluse võib esitada lapsevanem, lapse hooldamisele võtja (perekonnas hooldamise lepingu alusel), eestkostja või vajadusel pedagoog, kooli sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja. Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Üldjuhul makstakse koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumise toetust igakuiselt taotlusele järgneval poolaastal.

Taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Lisainfo: sotsiaalosakond - 444 8120, 444 8121, sotsiaal[at]lv.parnu.ee


Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
- Toetuse suurus: 32 eurot
- Töö kaotanud vanematele makstava lapse koolitoetuse taotlus .rtf ; .pdf

Töö kaotanud ühiselt või üksinda last kasvatavale vanemale, lapse eestkostjale või lapse hooldajale makstakse pere iga kuni 19-aastase üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva ja vanemaga ühel aadressil elava lapse kohta jooksva kalendriaasta oktoobris ühekordset toetust. Koolitoetust hakatakse maksma pärast kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist.

Ühiselt last kasvatavale töö kaotanud vanemale makstakse toetust tingimusel, et:
1) lapse mõlemad vanemad ja laps on elukoha registreerinud Pärnu linnas ja elukoha registrikanne on tehtud enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari
2) mõlemad vanemad on taotluse esitamise ajal registreerinud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana

Üksinda last kasvatavale töö kaotanud vanemale makstakse toetust tingimusel, et:
1) vanem ja laps on elukoha registreeritud Pärnu linnas ja elukoha registrikanne on tehtud enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari
2) vanem on taotluse esitamise ajal registreeritud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana.

Üksinda last kasvatava vanemana käsitletakse isikut, kelle:
1) lapse teine vanem on surnud
2) lapse teine vanem on kuulutatud tagaotsitavaks või teadmata kadunud
3) lapse sünniaktis puudub kanne lapse isa kohta või isadust pole omaks võetud või tuvastatud
4) lapse teine vanem ei täida lapse osas ülalpidamiskohustust ning ei maksa lapsele elatist

Toetuse taotlemine
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Lisainfo: kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist - 444 8130, raul.kivi[at]lv.parnu.ee


Pärnu linna eelarvest eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad

- Erakooli tegevustoetuse taotlus
- Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne .pdf ; .rtf

- Eralasteaia tegevustoetuse taotlus .pdf ; .rtf
- Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis .pdf ; .rtf
- Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne .pdf ; .rtf

Toetus antakse eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks. Eralasteaiale antakse toetust tingimusel, et lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt õppuri eest, kelle kohta antakse eralasteaiale toetust, makstav õppemaks on toetuse summa võrra väiksem.

NB! Eraharidusasutuse all peetakse silmas eralasteaedu, erahuvikoole ja erakutseõppeasutusi. Toetus ei laiene eraüldharidusasutustele.

Toetust antakse:
1) eralasteaiale pärast tegevusloa saamist
2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast

Toetuse taotlemine ja aruandlus
Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb taotlus esitada hiljemalt 5. oktoobriks.
Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Eraldatud toetused:
23. jaanuar 2017


Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
- Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus .rtf ; .pdf
- Haridus- ja noorsooprojektide toetuse kasutamise aruanne .rtf ; .pdf

Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
2) haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
3) haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
4) muu haridusalane tegevus.

Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
2) ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
3) muu noorsooalane tegevus.

Haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlusi saavad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad, juriidilised isikud, füüsilised isikud ja linnavalitsuse hallatavad asutused.
Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

Taotluse esitamine ja aruandlus
- Taotlused tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale 1. aprilliks ja 1. novembriks.
- Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Haridusprojektidele eraldatud toetused:
16. jaanuar 2017
3. mai 2016

18. jaanuar 2016

Noorsooprojektidele eraldatud toetused:
9. jaanuar 2017
23. mai 2016
11. jaanuar 2016

Lisainfo: 
Noorsoonõunik Reine Tapp, 444 8255, reine.tapp[at]lv.parnu.ee (noorsooprojektid)
Huvi- ja alushariduse spetsialist Kadri Rebane, 444 8257, kadri.rebaneat[at]lv.parnu.ee (noorsooprojektid)
Üldhariduse peaspetsialist Virve Laube, 444 8256, virve.laube[at]lv.parnu.ee (haridusprojektid)


Pärnu linna õpilaspreemiate ja üliõpilasstipendiumide taotlemise ja määramise kord
- Taotluse näidis .pdf ; .rtf

Stipendium on õpinguteks või loometööks makstav toetus, mida võivad taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppivad üliõpilased, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Pärnu linn.

Stipendiumi võib taotleda isik, kes on:
1) saavutanud väga häid tulemusi õppetöös (kaalutud keskmise hinde alusel) või;
2) koostanud loome-, uurimis- või teadustöö, mis on olulise tähendusega Pärnu linnale.

Taotluse esitamine
Stipendiumitaotluseid saab esitada üks kord aastas - 10. maiks

Vajalikud dokumendid:
1. taotlus koos põhjendusega (majandusliku olukorra hetkeseis, seotus Pärnu linnaga jms)
2. CV
3. õppeasutuse soovitus1
4. väilisriikides õppivatel õpilastel õpilasvahetust vahendava organisatsiooni poolt kinnitatud lepingu koopia või välisriigi õppeasutuse kinnitus
5. väilisriikides õppivatel üliõpilastel vastuvõtva välisriigi ülikooli kinnitus
6. pangarekvisiidid

lühiülevaade üliõpilase tegevusest ja kinnitus, et taotluse esitaja on kõrgkoolis akadeemiliselt võimekas ja aktiivne noor inimene ning väärib toetust. Soovituse võib kirjutada õppejõud, teaduskonna õppetooli juhataja või mõni teine õppeasutuse töötaja, kes on üliõpilase tegevusega seotud. Oluliselt on abiks ka akadeemiline õiend. Lisaks õppeasutuse soovitusele lisada ka tõend õppetulemuste kohta - koopia tunnistusest, väljavõte õpingute raamatust vms.

Taotlus peab sisaldama:
- ees- ja perekonnanimi
- isikukood
- elukoht
- kontakt (telefon, e-post)
- arveldusarve nr
- taotluse põhjendus (mis eesmärgil stipendiumi taotletakse, mis tingib vajaduse toetuse järele jmt)
- lühitutvustus, seotust Pärnu linnaga, ülevaadet õpingutest ning andma ülevaate majandusliku olukorra hetkesesiust + aastane eelarve 2

Taotluse lisana esitada kindlasti aastane eelarve, milles lühidalt kirjeldada õpingutega kaasnevaid kulutusi ning saadavaid tulusid. Tulude osas võiks välja tuua milliseid toetusi on eelnevalt saadud või millistele kandideeritakse, kas tulud katavad kulutused, milline on omapoolne panus kulude katmiseks jmt. Lisaks seletavale osale palume kindlasti eraldi välja tuua kulu ja tulu liigid ning summad.
Kulud: kulu liik (nt majutus, toit ja elamiskulud, transpordikulud, õppevahendid, muud kulud jne); summa; kulud kokku
Tulud: tulu liik (nt suvine teenistus, töö õpingute kõrvalt, vanemate toetus, saadud stipendiumid jne); summa; tlud kokku

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8250, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


Soodustused üldhariduskooli õpilastele
- tasuta koolilõuna I- IX klassi õpilastele
- tasuta töövihikute komplektid I-IX klassi õpilastele
- tasuta õpikute kasutamine I-XII klassi õpilastele
- tasuta osalemine kooli huviringides

Soodustused huvikooli õpilastele (vabastuse võimalus õppetasust)
- Muusikakoolis, Kunstikoolis, Kunstide Majas ja Spordikoolis - kuni 20% õpilastest
- Loodusmajas ning Tehnika ja Tööõpetusmajas - kuni 40% õpilastest