Keskkonna ja majanduse valdkonna õigusaktid


Pärnu linn
Linnavara valitsemise kord
Linna valduses oleva rajatise või selle osa otsustuskorras kasutusse andmise tasumäärad 
Maamaksumäärade kehtestamine 
Pärnu linna maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa

Heakorraeeskiri
Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord
Kalmistute kasutamise eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Puu raiumiseks loa andmise kord
Raieloa taotluse vormi ja raieloa vormi kinnitamine 
Supelranna kasutamise ja hooldamise kord (Koerte suplusalade kaart)
Tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuded
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel

Jäätmehoolduseeskiri (JHE) 
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Audru osavald

Audru vallavara valitsemise kord
Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Äriruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine
Maamaksuvabastuse taotlemise kord
Kohanime määramise korra kehtestamine

Heakorraeeskiri
Heakorrakonkursi "Kaunim Kodu" juhend
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Lemmikloomaregistri põhimäärus
Kaevetööde eeskiri
Kalmistute kasutamise eeskiri
Puu raieks loa andmise kord

Jäätmehoolduseeskiri 
Jäätmevaldajate registri põhimäärus
Veeteenuse hinna kehtestamine

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna moodustamine, vee-ettevõtja määramine ning veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
Vee-ettevõtja määramine ning teenuse hinna kehtestamine Veikko-Tooma detailplaneeringu alal
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
OÜ SW Energia poolt Audru Keskkooli katlamajast müüdava soojusenergia kehtestamine

Paikuse osavald

Vallavara valitsemise kord
Kohanimede määramise kord
Maamaksumäärade ja maksuvabastuse andmise kord

Heakorraeeskiri
Kalmistu kasutamise eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Puu raiumiseks loa andmise kord
Talviste teehooldustööde korra kehtestamine

Jäätmehoolduseeskiri
Jäätmeveopiirkonna kehtestamine
Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord
Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend
Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

Kaugküttepiirkonna määramine
Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2016-2027

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Tõstamaa osavald

Tõstamaa vallavara valitsemise kord    
Heakorraeeskiri                   
Heakorrakonkursi läbiviimise kord 
Jäätmehoolduseeskiri  
Jäätmekava 2017-2021 (Audru, Tõstamaa, Varbla ja Koonga valdade ühine jäätmekava)
Kaevetööde eeskiri  
Soojamajanduse arengukava              
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  
Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava, joonised: Tõstamaa,  PootsiTõhela ja kinnitamise otsus

Riiklikud

Jäätmeseadus
Kalmistuseadus
Keskkonnajärelevalve seadus
Korrakaitseseadus
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded
Lemmikloomade pidamise nõuded
Looduskaitseseadus
Loomakaitseseadus
Säästva arengu seadus
Veeseadus
Välisõhu kaitse seadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Üleriigiline jäätmekava