Jäätmehoolduseeskiri (JHE) 
Pärnu linna jäätmekava 2014-2018 (kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.09.2014 määrusega nr 30). Jäätmekava on „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ osa (lisa nr 3)

Jäätmehoolduseeskirja kohaselt vastutab jäätmete nõuetekohase käitlemise eest jäätmetekitaja, kes on kohustatud:
1) tagama tekkivate jäätmete liigiti kogumise ja hoiustamise (§ 5 lg 1 p 2);
2) kasutama piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid ning tagama nende tühjendamise sagedusega, mis väldib ületäitumise ja haisu tekke (§ 5 lg 1 p 3);
3) hoidma jäätmeid selliselt, et need ei levitaks haisu ega põhjustaks ohtu (§ 5 lg 1 p 4);
4) omama ja kasutama vanapaberi kogumiseks eraldi konteinerit 8 või enama korteriga majas (§ 5 lg 1 p 5 ja 6);
5) omama ja kasutama biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete eraldi kogumiseks konteinerit 16 või enama korteriga majas ja toitlustusega tegelevas ettevõttes, kus tekib üle 20 kg nimetatud jäätmeid nädalas (§ 5 lg 1 p61);
6) koguma muudest jäätmetest eraldi vanapaberi, pakendid, ohtlikud jäätmed, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ja biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, probleemtoodetest tekkivad jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad, vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareid ja akud, suurjäätmed, metallid ning ehitus- ja lammutusjäätmed (§ 4 lg 2).