Toetused

- Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
- Kultuuriprojektide toetuse taotlus 
- Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne .pdf .rtf

Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
2) kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid);
3) muu kultuurialane tegevus.

Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

Toetuse taotluse võivad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.
Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

Taotluse esitamine ja aruandlus
- Taotlused tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale 1. oktoobriks ja 1. veebruariks.
- Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Eraldatud toetused
30. oktoober 2017
13. märts 2017
1. jaanuar 2017
7. märts 2016

7. jaanuar 2016

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8240, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord
Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslikud määrad

- Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus .rtf ; .pdf
- - LIsa 1. Andmed kollektiivi kohta .rtf ; .pdf
- - LIsa 2. Kollektiivi nimekiri .rtf ; .pdf
- Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

- Avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus .rtf ; .pdf
- Avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse aruanne .rtf ; .pdf

Kultuuriühingute tegevustoetus
Toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö, jms) valdkonnas, mis on aktiivselt tegutsenud Pärnu linnas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.

Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta. Tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn. Toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus. Toetust ei maksta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina.

Avatud kultuurikeskuste tegevustoetus
Toetust antakse juriidilistele isikutele, mis on avatud kultuuritöö põhimõttel tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta. Toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale 5. oktoobriks. 
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada toetuse saamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Eraldatud toetused
9. jaanuar 2017
11. jaanuar 2016


Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8240, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


- Pärnu linna loomestipendiumite väljaandmise kord
- Loomestipendiumi taotlus

- Stipendiumi eesmärk on Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevuse toetamine ja väärtustamine
- Stipendium määratakse konkreetsele isikule taotluses märgitud loometegevuse toetuseks
- Stipendiumi võivad taotleda kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri erialal tegutsejad

Taotluste esitamine
Taotlused tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele 20. juuniks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Küsimused ja vastused

Eraldatud stipendiumid
3. juuli 2017

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8240, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee või Ela Tomson - 444 8242, ela.tomson[at]lv.parnu.ee


Sporditegevuse toetamise kord
- Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused

-
Sporditegevuse toetuse taotlus .pdf ; .rtf
- Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne .pdf.rtf

Sporditegevuse toetust antakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele.

Sporditegevuse toetuse eesmärgiks on:
 1) laste ja noorte kehaline arendamine;
 2) klubilise sporditegevuse propageerimine;
 3) spordimeisterlikkuse tõstmine;
 4) treenerite motiveerimine;
 5) spordirajatiste korrashoidmine;
 6) soodsate tingimuste loomine spordiks ja liikumisharrastuseks;
 7) spordiala propageerimine;
 8) Pärnu linna sportlaste edukas esinemine tiitlivõistlustel;
 9) Pärnu linna pallimängu võistkondade ja sõudepaatkondade edukas esinemine üleriigilistes meistrisarjades ja rahvusvahelistel võistlustel;
 10) Pärnu meistrivõistluste tasemel korraldamine;
 11) Pärnu linna spordimaine tõstmine.

Sporditegevuse toetused on:
1) treenerite tasustamise toetus;
 2) spordiehitiste majandamistoetus;
 3) spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks;
 4) pearaha;
 5) esindusvõistkondade toetus;
 6) meistrivõistluste korraldustoetus.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale 10. oktoobriks.
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20 jaanuariks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Eraldatud toetused
23. jaanuar 2017
5. detsember 2016
30. mai 2016
8. veebruar 2016


Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8243, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


- Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
- Spordiprojektide toetuse taotlus .pdf ; .rtf
- Spordiprojektide toetuse kasutamise aruanne .pdf.rtf

Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) spordisündmuste korraldamine;
2) elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
3) rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine;
4) muu spordialane tegevus.

Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

Toetuse taotluse võivad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.
Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale 1. novembriks
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt kahe kuu jooksul pärast spordiprojekti toimumist.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Eraldatud toetused
23. jaanuar 2017
9. veebruar 2016

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8243, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee