Liiklusseadus

Viivistasu määramise alused

Vastavalt liiklusseaduse prg 188 teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse, kui:
1) parkimistasu on maksmata;
2) tasutud ettenähtust väiksema määra järgi;
2) tasutud parkimisaega on ületatud;
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud;
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

Viivistasu maksja
Viivistasu maksja on mootorsõiduki omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.

Viivistasu määr on 30 eurot ööpäevas.
Esmakordse viivistasu määramise korral viimase 36 kuu jooksul viivistasu määr 0 eurot ööpäevas.

Maksukorralduse seadus
- Vaide blankett .pdf ; .rtf 

Kui mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta 30 päeva jooksul viivistasu otsusest teada saamisest esitada vaide Pärnu Linnavalitsusele (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu) või kaebuse halduskohtule.

Vaide esitamise õigus
Vaide esitamise õigus on sõiduki omanikul või sõiduki kasutajal, kui sõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse. Teised isikud saavad vaide esitada, kui eelnimetatud isik on neid selleks eraldi kirjalikult volitanud (vaidele tuleb lisada volikiri).

Vaie peab vastama vastama maksukorralduse seaduse prg 139 lõikes 2 toodud nõuetele.

Vaiet saab esitada:
1. Pärnu linnavalitsuse infolauas (
2. Saata postiga aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
2. Saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee