Liiklusseadus

Viivistasu määramise alused

Vastavalt liiklusseadusele teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse, kui:
1) parkimistasu on maksmata;
2) tasutud ettenähtust väiksema määra järgi;
2) tasutud parkimisaega on ületatud;
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud;
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

Viivistasu maksmine
» Viivistasu maksja on mootorsõiduki või haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja.
» Viivistasu määr on 30 eurot ööpäevas.
» Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates
» Esmakordse viivistasu määramise korral viimase 36 kuu* jooksul viivistasu määr 0 eurot ööpäevas. (* al 01.06.18 24 kuu jooksul)

Maksukorralduse seadus
- Vaide blankett .pdf ; .rtf 

Kui mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta 30 päeva jooksul viivistasu otsusest teada saamisest esitada vaide Pärnu Linnavalitsusele (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu) või kaebuse halduskohtule.

Vaide esitamise õigus
Vaide esitamise õigus on sõiduki omanikul või sõiduki kasutajal, kui sõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse. Teised isikud saavad vaide esitada, kui eelnimetatud isik on neid selleks eraldi kirjalikult volitanud (vaidele tuleb lisada volikiri).

Vaie peab vastama vastama maksukorralduse seaduse prg 139 lõikes 2 toodud nõuetele.

Vaiet saab esitada:
1. Pärnu linnavalitsuse infolauas (
2. Saata postiga aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
2. Saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee