Linnaliinide sõidupileti hinnad ja sõidusoodustused
Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastamise kord
Ühistranspordiseadus

üksikpilet eelmüügist **

0.64 €

üksikpilet eelmüügist õpilastele ja pensionäridele *

0.32 €

üksikpilet ühissõidukist **

1.00 €

päevapilet ***

2.00 €

kümne päeva pilet

7.67 €

kolmekümne päeva pilet

14.06 €

kolmekümne päeva pilet õpilastele ja keskmise või raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele *

5.11 €

kolmekümne päeva pilet üliõpilastele ja pensionäridele *

6.39 €

* sooduspilet kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga
** üksikpiletid kehtivad 1 (üks) tund alates kompostris märgistatud kellaajast

*** päevapiletid kehtivad elektroonses kompostris märgistatud kuupäeval

Tasuta võivad sõita:
1. 4- ja enamalapselise pere liikmed
2. Eestkoste all olevad isikud (taotleja peab rahvastikuregistri andmetel olema Pärnu linna elanik taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga)
3. Puudega lapse saatja
4. Sügava puudega isiku saatja
5. 65-aastanśed ja vanemad isikud
6. Kaitseväe vormiriietuses ajateenijad
7. Kahe- ja enamalapselise pere lapsed (alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest, kes ei ole vanemad kui 19 aastat. Soodustus kehtib õppeperioodil, 1. septembrist kuni 31. maini

Ühistranspordiseaduse prg 27 alusel võivad tasuta sõita:
1. eelkooliealised lapsed
2. puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer

Tasuta sõidu õigust tõendavad dokumendid:
1. 4- ja enamalapselise pere liikmetel ja eestkoste all olevatel isikutel - isikutel Pärnu Linnavalitsuse poolt väljastatud tõend tasuta sõidu õiguse kohta koos kehtiva isikut tõendava dokumendiga. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljaantud dokument, kus on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto
2. kaitseväe vormiriietuses ajateenijal - isikutunnistus koos väeosa tõendiga ajateenistuses viibimise kohta
3. 65-aastased ja vanemad isikud - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljaantud pensionitunnistus või elukohajärgse riigi riigiasutuse poolt väljaantud isikut tõendav dokument, kus on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto
4. kahe- ja enamalapselise pere lastele - Pärnu Linnavalitsuse poolt väljastatud tõend tasuta sõidu õiguse kohta koos kehtiva isikut tõendava dokumendiga. (Isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljaantud dokument, kus on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto). 

Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

Soodustõendi taotlemine
Tasuta sõidu õigust tõendab Pärnu Linnavalitsuse poolt väljastatud tõend koos kehtiva isikut tõendava dokumendiga. Tõendi saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada taotlus. Taotlust soodustuse saamiseks on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult, või saata e-postiga, digiallkirjastatult. Kohale tulles palume taotlejal kaasa võtta isikut tõendav dokument ning õpilassoodustuse saamiseks kehtiv õpilaspilet.

- Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus kahe- ja enamalapselise pere lastele .rtf ; .pdf
- Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 4- ja enamalapselise pere liikmetele .rtf ; .pdf
- Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus eestkoste all olevatele isikutele .rtf ; .pdf

Blanketid on saadaval ka hoolekandekontorites ning linnavalitsuse infolauas.
Tõendeid sõidusoodustuse saamiseks väljastavad linnaosade sotsiaalhoolekandekontorid.

Sooduspiletiga võivad sõita:
1. üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivad õpilased (osalise tasu eest sõidu õigus kehtib isiku suhtes sõltumata isiku elukohast)
2. õppivad üliõpilased
3. pensionärid
4. keskmise või raske puudega 16-aastased ja vanemad isikud

Osalise tasuga sõidupileti kasutamist tõendavad dokumendid:
1. üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivatel õpilastel - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljastatud õpilaspilet või rahvusvaheline õpilaspilet (ISIC Scholar Elektron kaart)
2. üliõpilastel - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljastatud Eesti või rahvusvaheline üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Hansapanga Student Card
3. pensionäridel - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljaantud pensionitunnistus koos isikut tõendava dokumendiga. Isikut tõendavat dokumenti ei pea esitama, kui pensionitunnistusel on kasutaja foto
4. raske või keskmise puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel - vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga