Pärnu linnailiinidel võivad tasuta sõita:
1) nelja- ja enamalapselise pere liikmed, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud (tasuta sõidu õigus kehtib, kui peres on vähemalt 4 alaealist last või täisealiseks saamisel põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimist jätkavat last kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni.
2) kahe- ja enamalapselise pere lapsed õppeperioodil 1. septembrist kuni 31. maini (alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest, kes ei ole vanemad kui 19 aastat) 
3) eestkoste all olev isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik;
4) puudega kuni 18-aastane laps ja puudega lapse saatja;
5) sügava puudega isiku saatja;
6) 65-aastane ja vanem isik;
7) kaitseväe ajateenija;
8) Pärnu Lastekülas asenduskoduteenusel viibiv laps.
NB! Vaata allpool, millised dokumendid on vajalikud tasuta sõidu õiguse tõendamiseks!

Ühistranspordiseaduse prg 34 alusel võivad tasuta sõita:
1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud 7–aastaseks
2) laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud
3) puudega kuni 16-aastane isik
4) sügava puudega 16-aastane ja vanem isik
5) raske nägemispuudega isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer.

Tasuta sõidu õiguse taotlemine sotsiaalosakonna kaudu
Taotluse saab esitada õigustatud isik või tema seaduslik esindaja koos sõidu õigust tõendavate dokumentidega. Sotsiaalosakond kontrollib esitatud taotlust ning edastab tasuta sõidu õiguse olemasolul vastavad andmed MTÜ-le Pärnumaa Ühistranspordikeskusele.

- Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus kahe- ja enamalapselise pere lastele õppeperioodiks .rtf 
- Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 4- ja enamalapselise pere liikmetele .rtf 
- Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus eestkoste all olevatele isikutele .rtf

Tasuta sõidu õigust tõendavad dokumendid 

1) puudega kuni 18-aastane laps – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga (lapse saatjalt dokumenti ei nõuta)
2) 65-aastane ja vanem isik – valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga
3) 65-aastastel ja vanematel isikutel, kellel ei ole Eesti isikukoodi, fikseeritakse tasuta sõidu õigus elektroonilises piletisüsteemis MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas isikut tõendava dokumendi alusel;
4) kaitseväe ajateenija – isikut tõendav dokument koos väeosa tõendiga ajateenistuses viibimise kohta;
5) Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste töötajad ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja haridus- ja kultuuriosakonna ametnikud ja töötajad, kellele Pärnu Linnavalitsus on andnud tasuta sõidu õiguse - valideeritud isikustatud või isikustamata bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga.

Valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga tingimusel, et sotsiaalosakonnale esitatud taotluse alusel on isikul tasuta sõidu õigus elektroonilises piletisüsteemis fikseeritud:
6) 4- ja enamalapselise pere liikmed
7) eestkoste all olev isik 
8) kahe- ja enamalapselise pere lapsed 
9) Pärnu Lastekülas asenduskoduteenusel viibiv laps

Puudega kuni 18-aastane lapse saatjalt ja sügava puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta.

Sooduspiletiga võivad sõita:
1) õpilased ja üliõpilased
2) pensionärid
3) keskmise või raske puudega 18-aastased ja vanemad isikud
4) puuduva töövõimega isikud

Osalise tasu eest sõidu õiguse tõendamine
(1) Osalise tasu eest sõidu õigust tõendab valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga. Isikut tõendavat dokumenti ei ole vaja, kui isikustatud bussikaardina kasutatakse andmekandjat, millele on kantud isiku nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto (nt e-õpilaspilet). Isikut tõendavat dokumenti ei ole vaja ka ilmselgelt alla 14-aastasel lapsel.
(2) Bussikaardi isikustamisel saab õpilane, üliõpilane ja pensionär (välja arvatud töövõimetuspensionär) õiguse kasutada sõidusoodustust automaatselt registrite (Eesti Hariduse Infosüsteem, Sotsiaalkindlustusameti Infosüsteem) põhiselt juhul, kui sõitja andmed on olemas vastavas registris.
(3) Töövõimetuspensionäri, keskmise või raske puudega 18-aastase ja vanema isiku ning puuduva töövõimega isiku puhul fikseeritakse sõidusoodustuse kasutamise õigus elektroonilises piletisüsteemis MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas. Sõidusoodustuse õiguse fikseerimiseks peab isik esitama MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas soodustuse saamist tõendavad dokumendid. Sõidusoodustus fikseeritakse vastava õiguse kehtivuse ajaks.

Sõidusoodustust tõendavad dokumendid:
1) töövõimetuspensionäril pensionitunnistus;
2) keskmise või raske puudega 18-aastasel ja vanemal isikul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puudega isiku kaart või pensionitunnistus, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
3) puuduva töövõimega isikul töövõime kaart