Ühistranspordiseadus
- Autoveoseadus (§ 22 lõige 1 Autoveo õigust tõendavate dokumentide kontrollimiseks esitamise kohustus)
- Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine
- Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded (Grupp 11)
- Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded
- Riigilõivuseadus

Taksoveoloa avaldus
Takso sõidukikaardi avaldus
- Takso teenindajakaardi avaldus .pdf ; wordi vorm

Taksoveo õigust tõendavad dokumendid
1) taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu.
2) sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.
3) teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol.

Taksoveoloa, sõidukikaartide ja teenindajakaardi avaldusi ja dokumente saab esitada Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnale.

Takso sõidukikaardi taotleja esitab järgmised dokumendid:
1) takso sõidukikaardi avaldus;
2) taksoveoluba;
3) sõiduki registreerimistunnistus;
4) sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;
5) taksomeetri kohandamistunnistus.

Teenindajakaardi taotleja esitab järgmised dokumendid:
1) taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
2) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
3) autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus;
4) tervisetõend, mis on väljastatud perearsti või liiklusmeditsiini komisjoni poolt ja tõendab sõidukijuhi vastavust kehtestatud tervisenõuetele
5) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto. Fotot ei pea esitama kui juhiloa saamiseks on kasutatud ARKis fotoboksi.

Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba.
Kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates võib taksoveol sõidukijuhina töötada ka isik, kellele ei ole antud teenindajakaarti (Ühistranspordiseadus § 96 lõige 7).

Riigilõiv
- Riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest on 64 €
- Riigilõiv takso sõidukikaardi väljastamise eest on 20 €
- Riigilõiv teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest on 38 €

Riigilõiv tuleb tasuda Pärnu Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE821010220041186012 (SEB pangas). Selgitusse tuleb märkida toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi.

Taksoveoluba ja sõidukikaarti paberkandjal ei väljastata. Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris.

Taksoveoluba ja sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Teenindajakaart peab olema sõiduki armatuurlaual sõitjale nähtavale kohal.

NB! Taksovedu või muu tasulise sõitjateveo teenuse osutamine sõidukiga, millel on vähemalt üks taksotunnus, on ilma taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud. Taksona kasutatav sõiduk peab olema läbinud takso tehnoülevaatuse.

Kui ühissõidukijuht ja vedaja on eri isikud, on ühissõidukijuht kohustatud esitama töölepingu või muu lepingu, mille alusel ühissõidukijuht vedaja juures töötab, või tööandja kinnitatud väljavõtte sellest. Töölepingu või muu lepingu väljavõttele märgitakse tööandja ja töötaja nimi, lepingu sõlmimise kuupäev ning lepingu kehtimise aeg.Bristol Takso

443 0600

1700

 

E-takso

443 1111

515 0190

1300

Pärnu Takso

443 9222

553 9222

1222

Elektritakso

5749 5749

1918

 

Lahe Takso

12255

   

GO Takso

1200

   

R2 Takso

444 0046

   

Majandusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8300
majandus[at]lv.parnu.ee

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee

Teedespetsialist
Valentina Klaus
Suur-Sepa 16, kab 228
444 8314
valentina.klaus[at]lv.parnu.ee

T 13.00-17.00, N 9.00-12.00