Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnu linnas Rehepapi T1 kinnistul paikneva endise sõjaväehoone (juhtimis-keskuse) lammutamine
Projekti kood: 10058

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 15 262,20 EUR
Omafinantseering: 1695,80 EUR
Projekti kogumaksumus: 16 958 EUR

Projektijuht: Sigrit Kasemets
Projekti elluviimise aeg: 1.07.2015-31.08.2015
Projekti eesmärk: Ohtliku ja kasutuseta seisva hoone lammutamine ning lekkinud ohtlike jäätmete eemaldamine Loode-Pärnu tööstusalal

Projektist
Rehepapi T1 kinnistul paiknev sõjaväehoone paikneb Loode-Pärnu tööstusalal ja sellele on vaba ligipääs. Hoone on osaliselt amortiseerunud (trepid lagunenud, kommunikatsioonid lõhutud) ning on ohtlik. Projekti raames lammutatakse kasutuna seisev ja kõrvalistele isikutele ohtlik ehitis ning kõrvaldatakse tekkinud jäätmed nõuetekohaselt. Pärast hoone lammutamist jätkatakse Rehepapi tänava ehitusega.

Lisainformatsioon
Sigrit Kasemets
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

KIK logo RGB

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee