Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
Projekti kood: 3-2.6/6-2/2011

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 2374,07 EUR
Omafinantseering: 263,78 EUR
Projekti kogumaksumus: 2637,85 EUR

Projektijuht: Katri Sutt
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2011 - 31.10.2011
Projekti eesmärk: Pärnu linna elanike kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete nõuetekohane käitlemine

Projektist
Projekti käigus suunati käitlemisele Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlikud jäätmed. Projekti partneriks oli OÜ Paikre, kellele kuuluvas Paikre Sorteerimisjaamas võeti vastu, registreeriti, sorteeriti ja suunati ohtlikud jäätmed nõuetekohasele käitlusele.

Pärnu linna elanikud tõid oktoobrikuu jooksul Paikre Sorteerimisjaama aadressil Raba tn 39 kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid). Jäätmed registreeriti, kaaluti, sorteeriti ja suunati edasisele utiliseerimisele. Samuti suunati nõuetekohasele käitlusele ka Pärnu linna finantseerimisel 15. oktoobril toimunud ohtlike jäätmete kogumisringi käigus elanikelt kogutud ohtlikud jäätmed.

Lisainformatsioon
Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307

KIK logo RGB

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee