Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu lasteaed Pillerpall akende vahetus (Rõugu 8a, Pärnu)
Projekti kood: EU39505

Projekti rahastamine: Regionaalsete Investeeringutoetuste Andmise Programm
Toetussumma: 31 956 EUR
Omafinantseering: 42 956,51 EUR
Projekti kogumaksumus: 74 912,51 EUR

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2011-31.08.2011
Projekti eesmärk: Avaliku teenuse kvaliteedi parandamine. Hoone Rõugu 8a energiatõhususe tagamiseks vajalike tööde esimese etapi teostamine – täielik akende vahetus. Sellega muutuvad olulisel määral paremaks hoones asuva lasteaia ja kooli olmetingimused.

Projektist
Hoones aadressil Rõugu 8a, Pärnu asub kaks munitsipaalharidusasutust, Pärnu Toimetulekukool ja Pärnu lasteaed Pillerpall. Asutuste igapäevast tööd segas väga halb hoone seisukord. Aknad olid vajunud ja hõredad, lasid läbi tuult, vett ja külma. Paljusid aknaid ei saanud avada, kuna esines eest ärakukkumise oht. Fassaadi paneelide vahel on suured praod, kust puhub tuul läbi ja sageli suure vihmaga tekivad ruumidesse veeloigud. Kanalisatsioon on amortiseerunud.

Hoonele koostati 2010. a energiaaudit, mille raames on välja töötatud energiasäästumeetmete pakett. Käesoleva projekti raames teostati esimene etapp säästumeetmete paketist – vahetati välja hoone kõik aknad. Akende vahetamiseks viidi läbi lihtmenetlusega riigihange, mille tulemusena sõlmiti leping Aknakoda OÜ-ga. Hanke tulemusena sõlmiti samuti leping AS-ga Pärnu REV Toimetulekukoolile juurdeehituse ehitamiseks. Juurdeehitus ei olnud seotud käesoleva projektiga.

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

eas sisemin logod valgel2x1
toimetulekukooli aknadtoimetulekukooli aknad2

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee