Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 15.12.2009 toetada Pärnu Linnavalitsuse poolt esitatud projekti "Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas" 125 779 krooni suuruses summas "Maakondlik, Pärnu" programmist. Projekti omaosalus 54 341 krooni.

Pärnu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2025 kohaselt tuleb kasutuseta puurkaevud tamponeerida. Enamus (5 tk) likvideeritavatest puurkaevudest on pikka aega olnud kasutuseta ning paiknevad Pärnu linna avalikult kasutatavatel haljasaladel (kolm puurkaevu paiknevad Pärnu Rannapargi territooriumil puurkaevude registri andmetel aadressidel Suvituse 9 ja Ranna pst 1 ning kaks puurkaevu paiknevad praeguse Rääma tänava ääres puurkaevude registri andmetel aadressidel Tööstuse 35 ja 39). Üks puurkaev paikneb Pärnu linna vanadekodu territooriumil aadressil Tammiste tee 1 ning selle kasutamine lõpetati 2008 aasta kevadel.

Projekti eesmärgiks on likvideerida Pärnu linna territooriumil paiknevad 6 puurkaevu, mida enam ei kasutata ning mis on põhjavee reostusohu allikateks.

Ajakava
- Hange puurkaevude likvideerija leidmiseks aprill 2010
- Puurkaevude likvideerimisprojektide koostamine: mai - juuni 2010
- Puurkaevude likvideerimine: juuni - august 2010
- Lõpparuande esitamine august 2010

Hanke puurkaevude likvideerimiseks võitis Tulundusühistu PUUR. Projekti tulemusel on koostatud puurkaevude sulgemise projektid, likvideeritud puurkaevud ning heakorrastatud puurkaevude ümbrused.

Likvideeritud on järgmised puurkaevud Pärnu linnas:
- Suvituse tn 9
- Ranna pst 1 puurkaev nr 1
- Ranna pst 1 puurkaev nr 2
- Tööstuse tn 35
- Tööstuse tn 39
- Tammiste tee 1

Projekti aruanne esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele 30.  august 2010.

KIK logo RGB

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee