Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Nõukogu otsustas oma koosolekul 15.12.2009 toetada Pärnu Linnavalitsuse poolt esitatud projekti „ Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine“ 484 282 krooni suuruse summaga Looduskaitse programmist. Projekti omaosalus on 89 045 krooni.

Projekti eesmärk
Pärnu on teada ja tuntud roheline linn. Pärnu paljudest alleedest on looduskaitse all 4 kokku 400 puuga. Puud on üle 100 aasta vanad. Viimaste aastakümnete tormid on nii mõnelegi puule saatuslikuks saanud ning on tekitanud materiaalset kahju. Pärnu linn soovib teha kõik, et väärtuslikud alleed säiliksid. Eestoodust lähtuvalt on vajalik puudele teostada erinevad uuringud ning koguda arvamusi, mis lõplikult aitaksid kokku kirjutada alleede hoolduskava. Hoolduskava järgides on tegevused eesmärgipärased ning võimalik planeerida paremini rahalisi vahendeid.

Ajakava
- Puude tomograafuuring veebruar –mai 2010
- Arboristi poolt teostatav puude uuring juuni – august 2010
- Uuringute tõlkimine juuni – september 2010
- Hoolduskava koostamine august - oktoober 2010
- Koolitus/avalikustamine november 2010

Tulemused
Pärnu looduskaitsealustele alleedele on koostatud hoolduskava, mille järgi tegutsedes toimuvad vajalikud hooldustööd õigel ajal, mis tagab alleede võimalikult pikaajalisuse ning samuti võimaldab paremini vajalike rahalisi vahendeid planeerida. Hoolduskava olemasolul on kavas sätestatud tööde teostamiseks võimalik rahalisi vahendeid taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

- Hoolduskava

Projekti lõpparuanne on esitatud Keskkonnainvesteeringute Keskusele detsembris 2010.

KIK logo RGB

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee