Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Tammiste kergliiklustee ehitamine
Projekti kood: EU49217

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele (perioodi 2007-2013 projekte saab ellu viia kuni 2015. a lõpuni)
Toetussumma: 165 795 EUR
Omafinantseering: 29 258 EUR
Projekti kogumaksumus: 195 053 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 2.05.2015–31.08.2015
Projekti eesmärk: Projekti tulemusel valmib ca 1 km pikkune Tammiste kergliikklustee, mis hakkab ühendama Sauga valla Tammiste kergliiklusteed Pärnus Papiniidu silla juurde kulgevate kergliiklusteedega, aitab muuta pikemas perspektiivis Sauga valla ja Pärnu elanike liikumisharjumusi. See omakorda rahustab linnaliiklust ja säästab keskkonda.

Projektist
Projekti raames ehitatakse välja uus kergliiklustee pikkusega ca 1 km, mis ühendab Sauga valla Tammiste kergliiklusteed ja Papiniidu silla juurde kulgevaid kergliiklusteid (Liivi tee, Ehitajate tee, Jaansoni rada ja Papiniidu tn pidi ranna suunal).

Projekti tulemusena avarduvad linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse Tammiste linnaosas ja soodustab Pärnu linna ja Sauga valla vahelist kergliiklust. Projekti tulemusena väheneb autokasutamise vajadust piirkonnas.

Ehitusprojekt telliti alla lihthanke piirmäära jääva hanke tulemusena ettevõttelt Teeprojektid Tiit Korn FIE (2014) ja valgustusprojekt AS-lt ELWO (2014).
Kergliiklustee ehitamiseks viidi läbi lihthange, mille tulemusena sõlmiti hankeleping AS-ga TREF Nord, omanikujärelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee