Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Raba tänava kergliiklustee ehitamine
Projekti kood: EU48376

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 130 777 EUR
Omafinantseering: 23 078 EUR
Projekti kogumaksumus: 153 855 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2014 – 30.01.2015
Projekti eesmärk: Turvalise kergliikluse ühenduse tagamine Raba tänava ääres, mida kasutavad Rääma Kooli õpilased ja Männipargi Lasteaia lapsevanemad koos lastega; kergliiklusteede võrgustiku täiendamine – uus kergliiklustee ühendab Ehitajate tee ja Jaansoni raja kergliiklusteid

Projektist
Projekti raames ehitati välja uus kergliiklustee pikkusega ca 1 km, mis ühendab Ehitajate tee kergliiklusteed ja Jaansoni rada Pärnu jõe paremkaldal. Projekti tulemusena avardusid linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse Rääma linnaosas. Projekti tulemusena vähenes autokasutamise vajadus piirkonnas.

Ehitusprojekt telliti lihthanke tulemusena ettevõttelt Keskkonnaprojekt OÜ (2013).
Kergliiklustee ehitas AS TREF Nord, omanikujärelevalvet teostas OÜ Teehoiu Partnerid

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee