Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
Projekti kood: EU45611

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 407 808 EUR
Omafinantseering: 71 966 EUR
Projekti kogumaksumus: 479 774 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2013 – 31.10.2013
Projekti eesmärk: Turvalise kergliikluse ühenduse tagamine kesklinna ja Mai rajooni (ja Raeküla linnaosa) vahel ning tervisespordi harrastuste ja liikuva eluviisi propageerimine

Projektist
Projekti raames ehitati Pärnu rannapromenaadi pikendusena 1,3 km pikkune ja 4 m laiune kergliiklustee. Tee üks ots on Papli ja Kanali tänavate ristumiskohas ning teine ots Papiniidu tänava pikendusel. Nii saab ühendatud Raekülast ja Mai rajoonist tulijatele kergliiklemise võimalus kesklinnaga. Projekti tulemusena avarduvad linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse. Projekti tulemusena vähendatakse autokasutamise vajadust ja Pärnu kuurorditsoon muutub atraktiivsemaks vabaaja veetmise paigaks. Ala väljaarendamine muudab väga olulisel määral linnakeskkonda atraktiivsemaks ja mõjutab positiivselt Pärnu linna mainet.

Ehitusprojekt telliti lihthanke tulemusena ettevõttelt Klotoid OÜ (2012).
Parima pakkumuse kergliiklustee ehitamiseks tegi Lemminkäinen Eesti AS, omanikujärelevalvet teostas Taalri Varahaldus AS.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

maikerg
Ranna kergliiklustee asukoht

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee